NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na neodređeno vrijeme


Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJA – na neodređeno vrijeme

·         jedan ( 1 ) izvršitelja/ice s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

ODGOJITELJA – na određeno vrijeme

·         šest ( 6) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

·         UVJETI za radno mjesto:

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi: izvornik ili ovjerena preslika
  • ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  • uvjerenje o nekažnjavanju, te uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
  • elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura

 

  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske


Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto odgojitelja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.