Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/13 i 1/14) i članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14), Općina Konavle objavljuje

NATJEČAJ
Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

1. Naručitelj: Općina Konavle,
Sjedište: Trumbićev put 25. 20210 Cavtat,
Telefon: (020)478-401,
Telefax: (020) 478-402,
E-mail: info@opcinakonavle.hr
Matični broj: 2558351
OIB: 24482197680
2. Naziv djelatnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle.
3. Rok na koji se sklapa ugovor: od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.
4. Vrsta i opseg poslova: održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle sukladno troškovniku.
5. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja: Cijena ponude se izražava za cjelinu predmetnih komunalnih poslova i u cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana izdavanja istoga.
6. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda: Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu : Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat s naznakom «Ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta – ne otvaraj», do 14. prosinca 2015. godine do 12 sati.
7. Rok važenja ponude: 60 dana
8. Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:
– izjava da odgovorna osoba nije pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo navedeno u članku 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),
– potvrda Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima,
– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,
– Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja za pojedine radove skupine H.
– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON2/SOL2 ili slično) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta te nepostojanje naloga za čije pokriće gospodarski subjekt nema sredstava,
– potvrda o podmirenju svih obveza prema Općini Konavle.
– popis i udio podizvoditelja ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora ustupiti podizvoditelju,
9. Javno otvaranje ponuda održat će se u Općini Konavle u Cavtatu dana 14. prosinca 2015. godine u 12:00 sati.
10. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena
11. Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 10 dana od dana zaključenja ugovora dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju «na prvi poziv bez prigovora» izdanu od svoje poslovne banke za dobro izvršenje ugovornih obveza u visini od10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-

Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani mogu podići na adresi Općine Konavle svakim radnim danom od 8.30 do 15 sati a može se preuzeti i na web stranici Općine Konavle:
www. opcinakonavle.hr

Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Općina Konavle

Linkovi za preuzimanje dokumentacije: