Poziv na 16.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle
Općinsko vijeće

Sazivam 16.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 18.prosinca 2015.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama.
2. Prijedlog druge izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2015.g. s projekcijama za 2016g. i 2017.g.
3. Prijedlog prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
4. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
5. Prijedlog druge izmjene Programa Socijalno zdravstvenih potreba u 2015.g.
6. Prijedlog izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015.g.
7. Prijedlog izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015.g.
8. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2015.g.
9. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra – Hilarije Guljelmović.
10. Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle” – Statut – suglasnost.
11. Dom za starije i nemoćne osobe„Konavle” – Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta – suglasnost.
12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za 2015.g.
13. Smjernice u organizaciji i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za razdoblje od 2016. do 2019.g.
14. Godišnji plan razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2016. do 2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/15-01/16

UR.BROJ:2117/02-03/1-15-1

Cavtat,7.prosinca 2015.g.