JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora – skladište u Konavoskom polju ukupne površine 1000 m2

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11i 64/15), Općina Konavle objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je čest. zgr. 115 K.O. Popovići, u naravi skladište u Konavoskom polju ukupne površine 1000 m2.

2. Poslovni prostor koji je predmet zakupa može se koristiti kao skladišni i prodajni prostor te prostor za obavljanje obrta.

3. Poslovni prostor koji je predmet zakupa daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od pet godina.

4. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iznosi 16.800,00 kn mjesečno.

5. Ugovorena zakupnina može se tijekom trajanja zakupa povećavati ili smanjivati prema odluci općinskog načelnika.

6. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

7. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Informacije o predmetu natječaja i vremenu razgledavanja mogu se dobiti na telefon 020/479-863.
Ukoliko izabrani ponuditelj nije iskoristio pravo na pregled poslovnog prostora u tijeku natječaja, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.

8. Svaki ponuditelj je dužan na IBAN Općine Konavle:HR2123900011819800003, poziv na broj: 68 7811-OIB, uplatiti jamčevinu u iznosu od 800,00 kn.

9. Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

10. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja. Prednost za zaključivanje ugovora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Pravo sudjelovanja na natječaju ne može imati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi ima dugovanja prema Općini Konavle

11. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati.
– ime i prezime fizičke osobe odnosno pun naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu,
– opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru,
– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– broj žiro računa, tekućeg računa ili sl. na koji će se vratiti jamčevina ukoliko ponuditelj ne bude izabran,
– preslik akta o upisu u službeni registar nadležnog tijela ukoliko je ponuditelj pravna osoba,
– dokaz o solventnosti za pravne osobe,
– potvrdu Općine Konavle da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema općinskom proračunu,
– ukoliko je ponuditelj osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

12. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

13. Ponude se podnose na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25. Cavtat u zatvorenoj omotnici s naznakom:»Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati»
Otvaranje ponuda održat će se na navedenoj adresi dana 29.siječnja 2016. godine u 12:00 sati.

14. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi punomoćnici.
Ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda dužan je najkasnije do otvaranja ponuda dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

15. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se preporučenom poštom svakom natjecatelju u roku 8 dana od dana donošenja istog.

16. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Konavle