JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 ), članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/14 ) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) Načelnik Općine Konavle objavljuje

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G.

I.
U Proračunu Općine Konavle za 2016.godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i projekata u socijalnoj skrbi i zaštiti kroz institucije i udruge građana.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Konavle za sufinanciranje programa-projekata, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 490.000,00 kuna.

II.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Konavle čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti stanovnika Općine Konavle, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Konavle ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.
Isto tako mogu se javiti i udruge koje nemaju sjedište na području Općine Konavle koje će provoditi programe zdravstveno socijalne skrbi na području Općine Konavle

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane javnim pozivom odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici općine Konavle www.opcinakonavle.hr zajedno s objavom poziva.

III.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr JAVNE POTREBE – OBRASCI.

IV.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 29. travnja 2016. u 12,00 sati.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KONAVLE
Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti
20210 CAVTAT
Trumbićev put 25

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:
„Javni poziv za financiranje programa u socijalnoj skrbi – NE OTVARATI”

Općinski načelnik
KLASA:402-01/16-02/1
URBROJ:2117/02-03/4-16-2
U Cavtatu, 08. travnja 2016. Luka Korda