NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ – na određeno vrijeme

• tri ( 3 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

UVJETI za radno mjesto:

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
Ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi: izvornik ili ovjerena preslika
• ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
• uvjerenje o nekažnjavanju, te uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
• elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto odgojitelja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Cavtat, 12. travnja 2016.