NATJEČAJI za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – Dom za starije i nemoćne Konavle

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijlanoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle” (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) i suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle” raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

1. Socijalni radnik – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij , mag.act.soc., 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit

2. Baccalaureaus m.tech. – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– završen dodiplomski stručni studij bacc.med.techn., 1 god. radnog iskustva, položen stručni
ispit, položen vozački ispit B kategorije

3. Medicinska sestra/tehničar – 4 izvršitelja
Uvjeti:
– SSS med. usmjerenja općeg smjera, 1 god. radnog iskustva, položen stručni ispit, položen
vozački ispit B kategorije

4. Njegovateljica – 9 izvršitelja
Uvjeti:
– osnovna škola i PKV tečaj za njegovateljice položen vozački ispit B kategorije

5. Voditelj računovodstva – financ. knjigovođa – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij, 1 god. radnog
iskustva sa znanjem rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije

6. Računovodstveni referent likvidator –blagajnik/ica -1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS ekonomskog smjera, 1 god. radnog iskustva sa znanjem rada na računalu, položen
vozački ispit B kategorije

7. Kućni majstor – održavanje vanjskih prostora – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS tehničkog smjera i položen ispit za rukovatelja energetskim postrojenjima

8. Čistačica – 4 izvršitelja
Uvjeti:
– osnovna škola

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15).

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Probni rad za sva oglašena radna mjesta traje 6 mjeseci.

Uz prijavu kandodati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:
– Životopis
– Preslik osobne iskaznice
– Dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome )
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( preslik )
– Dokaz o radnom stažu – potvrda HZMO –a
– Uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz članka 213, stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz članka 213. stavak 1. podstavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi.

Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom), ili neposredno u roku 8 dana od objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle”, Gruda 152, 20215 Gruda, s naznakom: „ prijava na natječaj za radni odnos – ne otvaraj”.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči HZZ-a Dubrovnik, oglasnoj ploči Doma kao i na mrežnim stranicama Općine Konavle.

Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle”

13.04.2016.god.