Poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

    grb opcine konavle
Općinsko vijeće

Sazivam 20.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 6.svibnja 2016.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED
 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Konavle.
2. Financijski izvještaj za 2015.g. – Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi.
3. Financijski izvještaj za 2015.g. – Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.
4. Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015.g. – Dječji vrtići Konavle.
5. Izvješće o izvršenju proračuna i Izvješće o radu za 2015.g. – Javna vatrogasna postrojba Konavle.
6. Izvješće o poslovanju za 2015.g. – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.
7. Obrazloženje izvršenja proračuna za 2015.g. – Muzeji i galerije Konavala.
8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova muzejskog vijeća Muzeja i galerija Konavala.
9. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Konavle.
10. Diana i Pjero Faggioni – ponuda za kupnju nekretnine prema pravu prvokupa.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/16-01/20

UR.BROJ:2117/02-03/1-16-1

Cavtat,25.travnja 2016.g.