ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G.

Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) Načelnik Općine Konavle objavljuje

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G.

U javnom pozivu za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti Općine Konavle za 2016. objavljenom na mrežnim stranicama Općine Konavle 11. 04. 2016. ispravlja se stavak 1. točke IV. i sada glasi:
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 13. 05. 2016.g. u 12,00 sati

Općinski načelnik
KLASA: 612-01/16-02/1
URBROJ: 2117/02-03/4-16-3
U Cavtatu, 28. travnja 2016. Luka Korda v.r.