Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle” – NATJEČAJI

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijlanoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle” (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) i suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle” raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

1. Voditelj računovodstva – financ. knjigovođa – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij, 1 god. radnog
iskustva sa znanjem rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije

2. Kuhar – 2 izvršitelja
Uvjeti:
– SSS ugostiteljskog usmjerenja

3. Pomoćni kuhar – 2 izvršitelja
Uvjeti:
– osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoćnog kuhara

4. Servirka – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoćnog kuhara

5. Ekonom – vozač – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS tehničkog, prometnog ili dr.usmjerenja, vozački ispit B kategorije

6. Pralja – glačara – 2 izvršitelja
Uvjeti:
– osnovna škola

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15).

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Probni rad za sva oglašena radna mjesta traje 6 mjeseci.

Uz prijavu kandodati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:
– Životopis
– Preslik osobne iskaznice
– Dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome )
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( preslik )
– Dokaz o radnom stažu – potvrda HZMO –a
– Uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz članka 213, stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz članka 213. stavak 1. podstavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi.

Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom), ili neposredno u roku 8 dana od objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle”, Gruda 152, 20215 Gruda, s naznakom: „ prijava na natječaj za radni odnos – ne otvaraj”.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči HZZ-a Dubrovnik, oglasnoj ploči Doma kao i na mrežnim stranicama HZZ Dubrovnik i Općine Konavle.

Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle”
Gruda, 13.5.2016.