Dječji vrtić Konavle – N A T J E Č A J za radno mjesto PSIHOLOGA/INJE

Na temelju čl. 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto
PSIHOLOGA/INJE

– 1 izvršitelj, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme
1. Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij
2. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
3. Prijava na natječaj mora biti potpisana.
4. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – životopis
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci
5. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
6. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom: „za natječaj”, potrebno je dostaviti poštom ili osobno (radnim danom od 9,00 do 12,00 sati) na adresu:
Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat
7. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane.
8. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja
odluke.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.
Natječaj je objavljen na web stranici Općine Konavle i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Konavle i traje od 19. svibnja 2016 godine do 27. svibnja 2016. godine