Poziv na 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 27.lipnja 2016.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015.g.
2. Prijedlog prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2016.g. s projekcijama za 2017. i 2018.g.
3. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
4. Prijedlog prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Prijedlog prve izmjene Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2016.g.
6. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2016.g.
7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom”.
8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene „Kopačica” – Popovići.
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2016.g.
10. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Općine Konavle.
11. Plan zaštite od požara na području Općine Konavle.
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Konavle.
13. Prijedlog popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje u 2016.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/16-01/22

UR.BROJ:2117/02-03/1-16-1

Cavtat,17.lipnja 2016.g.