IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

Dječji vrtić Konavle

Put od Cavtata b.b.

20210 Cavtat

Klasa: 400-02-16-01/03

Ur.broj:2117-104-03-16-03

Cavtat, 30. lipnja 2016.

Na temelju članka 20. stavak. 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11 ) Ravnateljica Dječjeg vrtića Konavle donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

U Planu nabave za 2016. godinu od 30. prosinca 2015. godine umjesto

Konto

Ev.br. nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

(bez PDV-a) u kn

Planirana vrijednost nabave

(sa PDV-m) u kn

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog   sporazuma

32321

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata

64.000,00

80.000,00

32372

 

Ugovor o djelu

50.000,00

32399

  Ostale nespomenute usluge

6.400,00

8.000,00

Treba stajati:

Konto

Ev.br. nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

(bez PDV-a) u kn

Planirana vrijednost nabave

(sa PDV-m) u kn

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma

32321

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

objekata

180.100,00

225.152,00

32372

Ugovor o djelu

72.202,00

32399

  Ostale nespomenute usluge

22.400,00

28.000,00

Dodaje se:

45210

  Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

64.000,00

80.000,00

Izmjene i dopune Plana nabave objavit će se na internetskim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr.

                                              

Ravnateljica:

                                                                            Jadranka Trojanović