ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ”CAVTAT SA ZVEKOVICOM”


Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 22. sjednici održanoj 27. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
”CAVTAT SA ZVEKOVICOM”

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/14., 02/16., 03/16.-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: UPU).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se:

1.                   pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a,

2.                   razloge donošenja izmjena i dopuna UPU-a,

3.                   obuhvat prostornog plana osobito dijela koji je predmet zahtjeva za izmjenama,

4.                   sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna UPU-a,

5.                   ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna UPU-a,

6.                   popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna UPU-a,

7.                   način pribavljanja stručnih rješenja izmjena i dopuna UPU-a,

8.                   popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU-a,

9.                   planirani rok za izradu izmjena i dopuna UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

10.                izvori financiranja izrade izmjena i dopuna UPU-a te

11.                odluka o posebnim pitanjima značajnim za izradu nacrta izmjena i dopuna UPU-a.

I.             PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 9/11.), Prostornim planom uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 09/07., 01/08.-isp., 06/08.-isp., 07/08.-isp., 01/09.-isp., 01/15., 06/15.-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: PPUO Konavle) te posebnim zakonima i propisima.

II.            RAZLOG DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 4.

UPU je donesen na sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle održanoj 08. svibnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle, broj 04/14.. U veljači 2016. godine donesene su prve izmjene i dopune UPU-a i objavljene u Službenom glasniku Općine Konavle, broj 02/16.. U ožujku 2016. godine utvrđen je pročišćeni tekst UPU-a i isti je objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle, broj 03/16..

Razlozi za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a su sljedeći:

1.       usklađenje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela ”Makedonija” kao isključivo turističkog (namjena ”TN1”), a koje u važećem UPU-u predviđeno kao mješovita namjena-pretežito stambena (”M1”)

2.       omogućiti realizaciju projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac, s obzirom da je za istu predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu ”Rive Cavtat”

3.       propisati uvjete gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađenje sa posebnim propisima

4.       redefinirati odredbe za provođenje vezano za građevine stambene, mješovite i druge namjene, a osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene i drugih lokacijskih uvjeta

5.       propisati uvjete za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 86/12., 143/13.) te objekata za koje je izdana uporabna dozvola temeljem ratne obnove, odnosno izgrađenosti prije 15.02.1968. godine

6.       omogućiti ostvarivanje pristupa do građevinske čestice pomoću prava služnosti prolaza

7.       ostale, točkaste intervencije u namjeni površina

8.       usklađenje trasa i raskrižja ulica s imovinsko-pravnim odnosima, odnosno sa zatečenim stanjem

9.       korekcija širine koridora ulica i položaja infrastrukturnih građevina prema izvedenom stanju

10.    ispravci uočenih tehničkih pogrešaka.

III            OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 5.

Prostorni obuhvat UPU-a određen je PPUO-om Konavle. Obuhvat ovih izmjena i dopuna odnosi se na zonu nekadašnjeg hotela ‘Makedonija”, u važećem UPU-u označenom kao zona mješovite-pretežito stambene namjene (M1), područje obuhvata uređene plaže ispred vile Banac te ostale lokacije na kojima je potrebno izvršiti korekcije u smislu članka 4. Odluke o izradi UPU-a.

Izmjene i dopune u grafičkom dijelu obuhvaćaju i izmjene u odnosnim odredbama za provođenje i odnosnim dijelovima teksta u obrazloženju Plana.

Članak 6.

Izmjene i dopune UPU-a odnose se na potrebne ispravke u tekstualnom i grafičkom dijelu te obrazloženju Plana, a koje se tiču:

1.       prenamjene zone bivšeg odmarališta i hotela ”Makedonija” koja je u važećem Planu namijenjena kao mješovita-pretežito stambena namjena (M1) u zonu ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja – hotel (TN1), u kojoj će se graditi hotelski kompleks kategorije više od pet zvjezdica. Za istu je izdana građevinska dozvola prije donošenja ovog UPU-a 2014. godine, a na temelju prostorno-planskih dokumenata koji su tada bili na snazi. Prostorne parametre zone (obuhvat, površina, urbanistički parametri, rješavanje prometa u mirovanju i dr.) potrebno je uskladiti sa građevinskom dozvolom u mjeri da se poštuje Zakon i ostali posebni propisi.

2.       kroz mjere kojima se propisuje izrada arhitektonsko-urbanističkih natječaja omogućiti provedbu zahvata u prostoru (projekt uređenja plaže) na način da navedeni natječaj ne predstavlja prepreku navedenom.

3.       propisivanja uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađenje sa posebnim propisima, a što obuhvaća i usklađenje sa konzervatorskim smjernicama za ovo područje

4.       redefinirati odredbe za provođenje vezano za građevine stambene, mješovite i druge namjene, a osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene i drugih lokacijskih uvjeta

5.       propisivanje uvjeta za rekonstrukciju postojećih objekata, koji su od 2012. godine ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, te objekata za koje je izdana uporabna dozvola temeljem ratne obnove, odnosno izgrađenosti prije 15.02.1968. godine a na temelju kojih će se moći izdavati akti o gradnji za njihovu rekonstrukciju

6.       propisivanja mogućnosti ostvarivanja kolnog pristupa do građevinske čestice koristeći pravo služnosti prolaza

7.       ostale, točkaste intervencije u namjeni površina

8.       usklađenje trasa i raskrižja ulica s imovinsko-pravnim odnosima, odnosno zatečenim stanjem, što podrazumijeva izmicanje pojedinih trasa i raskrižja ulica s obzirom na imovinsko-pravne odnose i već izdane akte o gradnji objekata koji se nalaze uz te ulice, istovremeno se prilagođavajući uvjetima na terenu

9.       definiranje širine koridora za postojeće ulice i položaja infrastrukturnih građevina u skladu sa izvedenim stanjem

10.    ispravci uočenih tehničkih pogrešaka, što podrazumijeva ispravke neusklađenosti između pojedinih kartografskih prikaza te međusobnu neusklađenost kartografskih prikaza i tekstualnog dijela Plana (odredbe za provođenje, obrazloženje).

Grafički prikazi dijela obuhvata na kojeg se odnose Izmjene i dopune nalaze se u privitku Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a i njen su sastavni dio.

IV.          SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 7.

Svi uvjeti kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata UPU-a sadržani su u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavka.

Na mjestu nekadašnjeg hotela ”Makedonija” predviđena je gradnja novog hotelskog kompleksa kategorije više od pet zvjezdica i za istu je izdana građevinska dozvola na osnovu tada važećih prostorno-planskih dokumenata. U prostorno-planskim dokumentima predmetna zona je naznačena kao zona mješovite namjene, što predstavlja ograničenje za daljnje investiranje i razvoj ove zone u turističkom kontekstu.

Za obuhvat Rive u Cavtatu prema važećem UPU predviđeno je raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja, koji obuhvaća i uređenu plažu ispred vile Banac. S obzirom da je za uređenje navedene plaže u tijeku izrada projektne dokumentacije, a koja se financira dijelom iz fondova Europske unije, potrebno je razmotriti odnosne odredbe za provođenje i grafičke prikaze.

Za uređene plaže i pripadajuće sadržaje na području Cavtata već su propisani uvjeti u važećem UPU, no potrebna je njihova korekcija s obzirom na posebne propise RH i konzervatorske smjernice za ovo područje, osobito u pogledu planiranja plažnih objekata.

Važeće odredbe vezane za građevine stambene, mješovite i druge namjene u pogledu maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene nisu definirane na adekvatan način.

Na području obuhvata UPU-a evidentirani su objekti, odnosno rekonstruirani dijelovi postojećih objekata koji su izgrađeni bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu. Godine 2012. Republika Hrvatska donijela je poseban Zakon koji određuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama. U prostornim planovima potrebno je propisati uvjete za njihovu sanaciju i rekonstrukciju, a poštujući posebne propise RH i pravila struke.

Za pojedine planirane ulice i pripadajuće trase i raskrižja prepreka u realizaciji su imovinsko-pravni odnosi na terenu. Također, uz pojedine planirane ulice već su izdani akti o gradnji za objekte. Shodno navedenom, biti će potrebno planirane ulice i pripadajuće trase i raskrižja revidirati, odnosno izmijeniti, a istovremeno poštivajući morfologiju terena.

Kako bi se olakšala mogućnost ostvarivanja kolnog pristupa na građevinsku česticu, omogućuje se korištenje prava služnosti prolaza, poštujući posebne propise RH.

U skladu sa izvedenim stanjem postojeće ulične mreže i izgrađenosti uz uličnu mrežu, te izdane akte za gradnju objekata, potrebno je propisane koridore istih ispraviti i uskladiti sa stvarnim stanjem, a kako bi se omogućila daljnja provedba i realizacija zahvata u prostoru. Isto je potrebno napraviti i za položaje infrastrukturnih građevine, s obzirom da su iste u međuvremenu izgrađene i predstavljaju izvedeno stanje, a u važećoj planskoj dokumentaciji su prikazani kao planirani.

Na pojedinim kartografskim prikazima uočene su tehničke pogreške, što ograničava provedbu UPU-a. Tehničke pogreške tiču se jednako i tekstualnog dijela Plana.

V.            CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 8.

Potrebno je provesti izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela, a osobito odredbi za provođenje Urbanističkog plana tako da se provedu potrebne izmjene i ugrade nova rješenja. Osnovni ciljevi Izmjena i dopuna UPU-a navedeni su u člancima 4. i 6. ove Odluke.

Potrebno je usklađenje sa postojećim stanjem na terenu, u skladu sa već izdanim aktima o gradnji. Također, u pogledu daljnjih investicija, potrebno je kroz UPU kao prostorno-planski dokument omogućiti daljnje investiranje u turističke svrhe.

U svrhu provedbe UPU-a u pogledu drugih tema (izdavanje akata o gradnji, uređenje plaža, gradnja prometne infrastrukture i dr.) potrebno je obraditi i ostale teme definirane člancima 4. i 6. Odluke.

VI.          POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIM SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 9.

Za izradu izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge, s obzirom da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata, koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

Kao podloga u izradi izmjena i dopuna UPU-a koristiti će se topografsko-katastarska podloga iz važećeg UPU-a, u mjerilu 1:2000.

VII.         NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine, 118/09.), u suradnji s nositeljem izrade Plana Općinom Konavle.

VIII.        POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od slijedećih sudionika:

1.       Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

2.       Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

  1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb

5.       Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb

6.       Ministarstvo obrane, Ured za obranu Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 2, 20000 Dubrovnik

7.       Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb

8.       Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička 80/7, 10000 Zagreb

9.       Agencija za zaštitu okoliša, Trg Maršala Tita 8, 10000 Zagreb

10.    Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

11.    Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

12.    Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

13.    Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik

14.    Hrvatske vode-Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, 21000 Split

15.    Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali sliv „Dubrovačko primorje“, Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik

16.    Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi

17.    Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi

18.    Općina Konavle, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

19.    Općina Konavle, Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

20.    Hrvatska elektroprivreda d.d., Distribucijsko područje Elektrojug, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

21.    Hrvatska elektroprivreda d.d., Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije-Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

22.    Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20207 Mlini

23.    Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

24.    Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

25.    Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik

26.    Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

27.    Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

28.    Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

29.    Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

30.    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

31.    Županijska lučka uprava Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

IX.          PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana sukladni su odredbama Zakona. Pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana je najviše 30 dana od dostave poziva.

Planirani rok za izradu Plana je najviše 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

                                        

X.            IZVOR FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

Članak 13.

Sredstva za izradu ovog Plana osigurati će se iz proračuna Općine Konavle te iz sredstava zainteresiranih pravnih subjekata.

XI.           DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU NACRTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 14.

Kod izrade izmjena i dopuna Plana koristiti će se topografsko-katastarska podloga iz važećeg Plana.

Tijekom izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.

XII.         ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nakon izmjene i/ili dopune UPU-a predstavničko tijelo po donošenju UPU-a dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu istog i grafičkog dijela UPU-a u elektroničkom obliku i analognom obliku u roku trideset dana od dana stupanja na snagu odluke o izmjenama i/ili dopunama prostornog plana. Pročišćeni tekst prostornog plana objavljuje se na način propisan Zakonom.

Nositelj izrade vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja plana.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Konavle”.

                                                                  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KONAVLE

                                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                            

Ivo Simović

KLASA: 021-05/02-16/178

URBROJ: 2117/02-01-16-1

Cavtat, 27. lipnja 2016. godine

O B R A Z L O Ž E NJ E

Razlozi za pokretanje drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” su sljedeći:

  1. usklađenje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela ”Makedonija” kao isključivo turističkog (namjena ”TN1”)
  2. omogućiti realizaciju projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac
  3. propisati uvjete gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađenje sa posebnim propisima

4.       redefinirati odredbe za provođenje vezano za građevine stambene, mješovite i druge namjene, a osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene i drugih lokacijskih uvjeta

5.       propisivanje uvjeta za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 86/12., 143/13.) te objekata za koje je izdana uporabna dozvola temeljem ratne obnove, odnosno izgrađenosti prije 15.02.1968. godine

6.       ostale, točkaste intervencije u namjeni površina

7.       omogućiti ostvarivanje pristupa do građevinske čestice pomoću prava služnosti prolaza

8.       usklađenje trasa i raskrižja ulica s imovinsko-pravnim odnosima, odnosno sa zatečenim stanjem

9.       korekcija širine koridora za postojeće ulice i položaja infrastrukturnih građevina, u skladu sa izvedenim stanjem

10.    ispravci uočenih tehničkih pogrešaka.

Zahtjev za izmjene i dopune sa razlozima navedenim u točkama 1. i 2. dostavio je investitor Epidaurus hotels & spa, koji je i vlasnik zemljišta u zoni bivšeg odmarališta i hotela ”Makedonija”. Preostali zahtjevi, navedeni u točkama 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. čine zahtjevi Općine Konavle te ostalih zainteresiranih pravnih subjekata.

Obuhvat izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” obuhvaća zonu nekadašnjeg hotela ”Makedonija” (u važećem Planu označena kao zona mješovite namjene-pretežito stambene – ”M1”) i područje obuhvata uređene plaže ispred vile Banac, kao i odnosna mjesta na kartografskom prikazu koja se tiču točaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10..

Obuhvat izmjena i dopuna koji obuhvaća točke 1. i 2. prikazani su na grafičkom prilogu 1..

Izmjene i dopune u grafičkom dijelu Plana podrazumijevaju i izmjene u odnosnim odredbama za provođenje i odnosnim mjestima u obrazloženju Plana.

Zona bivšeg odmarališta i hotela ”Makedonija” – lokacija novog turističkog kompleksa

U gradskoj luci u Cavtatu 1952. godine izgrađena je rezidencija Izvršnog vijeća Republike Makedonije, koja je 1968. godine preuređena u hotel.

Na mjestu nekadašnjeg hotela predviđena je gradnja novog turističkog kompleksa kategorije više od pet zvjezdica, a za koju je izdana građevinska dozvola prije stupanja na snagu Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom”. U važećem Planu zona u kojem je predviđen novi hotelski kompleks prikazana je kao zona mješovite-pretežito stambene namjene (M1), što predstavlja ograničenje za daljnje investiranje i uređenje zone u turističkom pogledu. Za istu je potrebna prenamjena u zonu ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja – hotel (TN1), a u odredbama za provođenje i obrazloženju Plana je potrebno definirati osnovne parametre zone (obuhvat, površina, urbanistički parametri, rješavanje prometa u mirovanju i dr.), a na temelju izdane građevinske dozvole, poštivajući važeće posebne propise RH.

Plaža ispred vile Banac (R2)

U skladu sa važećim Urbanističkim planom uređenja i posebnim propisima RH, plaža ispred vile Banac klasificirana je kao uređena plaža. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za njeno potpuno opremanje i uređenje, a koja se dijelom financira i iz fondova Europske unije. Predmetna plaža nalazi se u obuhvatu predviđenog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za rivu u Cavtatu. S obzirom da se plaža ovim projektom rješava parcijalno i nezavisno od preostalog dijela rive u Cavtatu, povezana je sa budućim turističkim kompleksom na mjestu nekadašnjeg odmarališta i hotela ”Makedonija”, potrebno je omogućiti realizaciju navedenog projekta bez da propisani natječaj predstavlja prepreku.

Graficki-prilog-1

Grafički prilog 1. Obuhvat izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” (1-zona bivšeg odmarališta – lokacija novog turističkog kompleksa, 2- plaža ispred vile Banac)

Izvor: kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora (Izvornik-pročišćena grafika) Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/14., 02/16., 03/16.-pročišćeni tekst)

Zahtjevi Općine Konavle

Zahtjevi Općine Konavle obuhvaćaju izmjene u odredbama za provođenje i obrazloženju Plana te odnosnim dijelovima grafičkog dijela Plana, a koji su tiču sljedećeg:

          propisivanja uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađenje sa posebnim propisima, osobito konzervatorskim smjernicama koji se tiču ovog područja

          redefiniranja odredbi za provođenje vezano za građevine stambene, mješovite i druge namjene, a osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene i drugih lokacijskih uvjeta

          uvjeti za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju posebnog Zakona, odnosno propisivanje odredbi koje omogućuju njihovu rekonstrukciju, a sve poštivajući posebne propise

          ostalih točkastih intervencije u namjeni površina

          za potrebe pristupa na građevinsku česticu omogućiti korištenje i prava služnosti, a u svrhu lakšeg izdavanja akata o gradnji i provedbe zahvata u prostoru

          usklađenja trasa i raskrižja ulica s imovinsko-pravnim odnosima, odnosno zatečenim stanjem te izdanim aktima za gradnju objekata, što podrazumijeva izmjenu trasa i raskrižja uz obveznu prilagodbu morfologiji terena, a u cilju očuvanja njihova koridora i brže realizacije

          s obzirom na izgrađenost i postojeću uličnu mrežu, na potrebnim mjestima korigirati liniju koridora ulične mreže, a koja nije u skladu sa stvarnim izvedenim stanjem, a isto je potrebno i za položaje infrastrukturnih građevina koje su važećoj planskoj dokumentaciji prikazane kao planirane, a u međuvremenu su izgrađene

          ispravaka uočenih tehničkih pogrešaka u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a, što uključuje međusobne neusklađenosti i dr.

Preuzimanje PDF dokumentacije