ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE-PROIZVODNE I POSLOVNE NAMJENE ”KOPAČICA” – POPOVIĆI (UPU 88)


Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 22. sjednici održanoj 27. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE GOSPODARSKE-PROIZVODNE I POSLOVNE NAMJENE
”KOPAČICA” – POPOVIĆI (UPU 88)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene ”Kopačica” – Popovići (UPU 88) (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/11.) (u daljnjem tekstu: UPU).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se:

1.                   pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a,

2.                   razloge donošenja izmjena i dopuna UPU-a,

3.                   obuhvat prostornog plana osobito dijela koji je predmet zahtjeva za izmjenama,

4.                   sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna UPU-a,

5.                   ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna UPU-a,

6.                   popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna UPU-a,

7.                   način pribavljanja stručnih rješenja izmjena i dopuna UPU-a,

8.                   popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU-a,

9.                   planirani rok za izradu izmjena i dopuna UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

10.                izvori financiranja izrade izmjena i dopuna UPU-a te

11.                odluka o posebnim pitanjima značajnim za izradu nacrta izmjena i dopuna UPU-a.

I.             PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU-a izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 9/11.), Prostornim planom uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 09/07., 01/08.-isp., 06/08.-isp., 07/08.-isp., 01/09.-isp., 01/15., 06/15.-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: PPUO Konavle) te posebnim zakonima i propisima.

II.            RAZLOG DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 4.

UPU je donesen na sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle održanoj 21. lipnja 2011. godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle, broj 04/11.. UPU se sastoji od: Knjige 1 – osnovni dio Plana (tekstualni i graifčki dio) i Knjige 2 – obvezni prilozi (obrazloženje, izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja, popis sektorskih dokumenata i propisa, zahtjevi i mišljenja iz članaka 79. i 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, izvješće o provedenoj prethodnoj raspravi, izvješće o provedenoj javnoj raspravi, sažetak za javnost).

Razlozi za izradu i donošenje ovih izmjena i dopuna UPU-a su sljedeći:

1.       usklađenje sa zatečenim stanjem imovinsko-pravnih odnosa na terenu, odnosno sa prostornim planom šireg područja

2.       redefiniranje uvjeta kolnog pristupa za potrebe reciklažnog dvorišta

3.       rješavanje ostalih pitanja glede lokacijskih uvjeta za potrebe reciklažnog dvorišta

4.       ispravci tehničkih i drugih pogrešaka vezanih za prethodno navedene točke.

III            OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 5.

Prostorni obuhvat UPU-a određen je PPUO-om Konavle. Odnosi se na zonu gospodarske-proizvodne i poslovne namjene ”Kopačica” – Popovići (UPU 88), utvrđenu Prostornim planom uređenja Općine Konavle, koja obuhvaća površinu od 5,5 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima PPUO-a i potom prenesene na odnosne kartografske prikaze UPU-a.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a odnosi se na čitav obuhvat UPU-a, a temelji se na izmjenama i dopunama u tekstualnom dijelu i obrazloženju UPU-a te na odnosnim kartografskim prikazima UPU-a.

Članak 6.

Izmjene i dopune UPU-a odnose se na potrebne ispravke u tekstualnom i grafičkom dijelu te obrazloženju UPU-a, a koje se tiču:

1.       usklađenje sa zatečenim stanjem imovinsko-pravnih odnosa na terenu, odnosno sa prostornim planom šireg područja, a u cilju omogućavanja provedbe zahvata u prostoru

2.       planiranje reciklažnog dvorišta u obuhvatu UPU-a, u skladu sa prostornim planovima višeg reda i posebnim propisima koji reguliraju odlaganje otpada, a za kojeg je potrebno redefinirati, odnosno promijeniti uvjete kolnog pristupa definirane važećim UPU-om

3.       rješavanje ostalih pitanja glede reciklažnog dvorišta, kao što su lokacijski uvjeti, a u cilju realizacije reciklažnog dvorišta

4.       ispravci na preostalim dijelovima teksta i grafičkog dijela UPU-a, na koje ima utjecaj planiranje novog reciklažnog dvorišta, a u cilju izbjegavanja mogućih tehničkih i drugih pogrešaka i neusklađenosti unutar obuhvata UPU-a, odnosno usklađenost sa PPUO-om Konavle.

Grafički prikaz obuhvata izmjena i dopuna nalaze se u privitku Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a i njen su sastavni dio.

IV.          SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 7.

Svi uvjeti kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata UPU-a sadržani su u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavka.

U obuhvatu UPU-a određene su i razgraničene površine sljedećih namjena:

  1. unutar građevinskog područja radne zone:

          gospodarska namjena – komunalno servisna/transfer stanica i reciklažno dvorište (K3a)

          gospodarska namjena – komunalno servisna/kamenoklesarski obrt (K3b)

          javna i društvena namjena – vjerska (D7)

          zaštitne zelene površine (Z)

          infrastrukturna namjena – trafostanica (IS)

          prometne površine.

  1. Izvan građevinskog područja radne zone:

          ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

Unutar zone sa gospodarskom namjenom – komunalno servisna/transfer stanica i reciklažno dvorište (oznaka K3a) UPU-om je planirano reciklažno dvorište, sa privremenim skladištenjem istog do trenutka daljnjeg transporta do krajnjeg oporabitelja otpada. Uvjeti za reciklažno dvorište propisuju se na osnovu posebnih propisa koji reguliraju pitanje odlaganje otpada, osobito Zakona o gospodarenju otpadom, te planova višeg reda, a uvažavajući lokalne prilike i uvjete na terenu.

Također je uočena neusklađenost između važećeg UPU-a i PPUO-a Konavle, koji se ovim postupkom otklanjaju.

V.            CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 8.

Potrebno je provesti izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela, koje uključuje izmjene i dopune u odredbama za provođenje i obrazloženju UPU-a te izmjene i dopune na odnosnim kartografskim prikazima UPU-a.

Osnovni ciljevi izmjena i dopuna UPU-a navedeni su u člancima 4. i 6. ove Odluke.

U svrhu realizacije reciklažnog dvorišta potrebno je ispoštovati važeće propise, a prema lokalnim prilikama i uvjetima na terenu, a istovremeno i provesti ispravke u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a zbog mogućih tehničkih i drugih pogrešaka i neusklađenosti.

VI.          POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIM SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 9.

Za izradu izmjena i dopuna UPU-a nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge, s obzirom da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata, koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

Također, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište i ista će poslužiti kao podloga u izradi izmjena i dopuna UPU-a.

Kao podloga u izradi izmjena i dopuna UPU-a koristiti će se topografsko-katastarska podloga iz važećeg UPU-a, u mjerilu 1:2000.

VII.         NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručno rješenje UPU-a izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine, 118/09.), u suradnji s nositeljem izrade UPU-a Općinom Konavle.

VIII.        POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a zatražit će se od slijedećih sudionika:

1.       Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

2.       Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

  1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb

5.       Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb

6.       Ministarstvo obrane, Ured za obranu Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 2, 20000 Dubrovnik

7.       Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb

8.       Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička 80/7, 10000 Zagreb

9.       Agencija za zaštitu okoliša, Trg Maršala Tita 8, 10000 Zagreb

10.    Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

11.    Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

12.    Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

13.    Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik

14.    Hrvatske vode-Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, 21000 Split

15.    Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali sliv „Dubrovačko primorje“, Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik

16.    Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi

17.    Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi

18.    Općina Konavle, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

19.    Općina Konavle, Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

20.    Hrvatska elektroprivreda d.d., Distribucijsko područje Elektrojug, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

21.    Hrvatska elektroprivreda d.d., Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije-Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

22.    Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20207 Mlini

23.    Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

24.    Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

25.    Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik

26.    Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

27.    Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

28.    Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

29.    Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

30.    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

31.    Županijska lučka uprava Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

IX.          PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU-a sukladni su odredbama Zakona. Pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU-a je najviše 15 dana od dostave poziva.

Planirani rok za izradu UPU-a je najviše 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

                                        

X.            IZVOR FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 13.

Sredstva za izradu ovog UPU-a osigurati će se iz proračuna Općine Konavle.

XI.           DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU NACRTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

Članak 14.

Kod izrade izmjena i dopuna UPU-a koristiti će se topografsko-katastarska podloga iz važećeg UPU-a.

Tijekom izrade UPU-a nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.

XII.         ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nakon izmjene i/ili dopune UPU-a predstavničko tijelo po donošenju UPU-a dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu istog i grafičkog dijela UPU-a u elektroničkom obliku i analognom obliku u roku trideset dana od dana stupanja na snagu odluke o izmjenama i/ili dopunama prostornog plana. Pročišćeni tekst prostornog plana objavljuje se na način propisan Zakonom.

Nositelj izrade vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU-a.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Konavle”.

                                                                  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KONAVLE

                                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                             

Ivo Simović

KLASA: 021-05/02-16/179

URBROJ: 2117/02-01-16-1

Cavtat, 27. lipnja 2016. godine

O B R A Z L O Ž E NJ E

Razlozi za pokretanje prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene ”Kopačica” – Popovići (UPU 88) su sljedeći:

1.       usklađenje sa zatečenim stanjem imovinsko-pravnih odnosa na terenu, odnosno sa prostornim planom šireg područja

2.       redefiniranje uvjeta kolnog pristupa za potrebe reciklažnog dvorišta

3.       rješavanje ostalih pitanja glede lokacijskih uvjeta za potrebe reciklažnog dvorišta

4.       ispravci tehničkih i drugih pogrešaka vezanih za prethodno navedene točke.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a odnosi se na čitav obuhvat UPU-a, a temelji se na izmjenama i dopunama u tekstualnom dijelu i obrazloženju UPU-a te na odnosnim kartografskim prikazima UPU-a.

Osnovni ciljevi izmjena i dopuna UPU-a navedeni su u člancima 4. i 6. ove Odluke.

U svrhu realizacije reciklažnog dvorišta potrebno je ispoštovati važeće propise, a prema lokalnim prilikama i uvjetima na terenu, a istovremeno i provesti ispravke u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a zbog mogućih tehničkih i drugih pogrešaka i neusklađenosti.

Zahtjeve za izmjene i dopune sa razlozima navedenim u točkama 1.,2.,3. i 4. dostavila je Općina Konavle, kao nositelj izrade izmjena i dopuna UPU-a.


Graficki-prilog-11

Grafički prilog 1. Obuhvat izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene ”Kopačica” – Popovići (UPU 88), koji je istovjetan obuhvatu važećeg UPU-a, objavljenog u Službenom glasniku Općine Konavle, broj 04/11.

Izvor: Urbanistički plan uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene ”Kopačica” – Popovići (UPU 88) (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/11.)

Preuzimanje PDF dokumentacije