OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG SAVJETNIKA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle objavljuje:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG SAVJETNIKA ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

Opis poslova radnog mjesta višeg savjetnika za financije i proračun utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/15):
– praćenje propisa iz nadležnosti odjela i s tim u vezi davanje potrebnih uputa i obavijesti,
– praćenje i po potrebi sudjelovanje u poslovima pripreme i izrade nacrta proračuna, izmjena i dopuna proračuna te izrade prijedloga odluke o izvršavanju proračuna,
– praćenje i po potrebi sudjelovanje u izradi izvješća o izvršenju proračuna kao i drugih zakonom propisanih izvješća o poslovanju proračuna,
– sastavljanje i vođenje računskog plana riznice, izrađivanje upute za rad subjektima riznice, obavljanje koordinacije rada i davanje podrške subjektima riznice,
– sastavljanje prijedloga konsolidiranog analitičkog računskog plana proračuna i sustava oznaka drugih proračunskih klasifikacija,
– praćenje likvidnosti proračuna,
– praćenje i koordinacija uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole po nalogu pročelnika,
– praćenje i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika i rezultata poslovanja,
– usklađivanje analitičke evidencije s financijskim knjigovodstvom,
– kontrola evidencije naplate prihoda, analitička obrada podataka o naplati općinskih prihoda prema propisima i uputama, sudjelovanje u pripremanju odgovarajućih informacija i izvješća o istom,
– sudjelovanje u izradi akata kojima se uređuju općinski porezi i druge financijske obveze,
– sudjelovanje i izradi i prikupljanju dokumentacije vezane za zaduživanje i davanje jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Općine,
– analiza složenijih računovodstveno-financijskih, knjigovodstvenih poslova i analitike poslova proračunskog računovodstva te davanje savjeta o istom,
– sudjelovanje u obavljanju poslova vezanih uz davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i pripremanje referenci za Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.
– obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti odjela po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za zvaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta, sukladno članku 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN28/10) i Odluci o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/14) je 1.649.

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.108,84 kuna bruto, a utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (NN 40/09).

PROVJERA ZNANJA

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. Opći dio

1.1.Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
1.2. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15,)
1.3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 179/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08. 25/12, 147/14 i 100/15),
1.4. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16).

2. Posebni dio

2.1. Statut Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16),
2.2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14).

PRAVILA TESTIRANJA

Nakon predočenja osobne iskaznice, radi utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za opći i posebni dio provjere znanja.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 8 bodova. Intervjui se provode samo s kandidatima koji su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (4 boda).

Za vrijeme provjere nije dopušteno koristiti literaturu, bilješke, mobitele i druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima i napuštati prostoriju dok traje provjera.
Ukoliko neki od kandidata prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere a njegovi/njezini rezultati neće se priznati niti ocjenjivati.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme provjere znanja te imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr te na oglasnoj ploči u zgradi Općine u Cavtatu, Trumbićev put 25, najmanje 5 dana prije dana provjere.