NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE MUZEJA I GALERIJA KONAVALA

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE MUZEJA I GALERIJA KONAVALA

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN110/15) i članka 28. i 29. Statuta Muzeja i galerija Konavala, Muzejsko vijeće Muzeja i galerija Konavala, dana 3.8.2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i menovanje ravnatelja/ice Muzeja i galerija Konavala

1.       Izvršitelj

Uvijeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

          završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalilistični diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;

          najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija;

          odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

          nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije a koje je propisano Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja/icu muzeja koji obavlja djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom za djelatnost muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ima znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Kandidat za ravnatelja/icu uz Prijavu na Natječaj za imenovanje Ravnatelja/ice prilaže:

          diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji

          dokaz o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog natječaja

          dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o tome

          presliku osobne iskaznice ili domovnicu

          uvjerenje o nekažnjavanju

          prijedlog četverogodišnjeg plana MGK

          životopis

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Konavle na prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja i galerija Konavala na četiri godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Muzeji i galerije Konavala- Muzejsko vijeće, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat s naznakoma Natječaj za ravnatelja/icu Muzeja i galerija Konavala“ ne otvarati , u roku od 15 dana od objave u Dubrovačkom vijesniku.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Muzejsko vijeće Muzeja i galerija Konavala

KLASA: 612-05/16-07/07

URBROJ: 2117-121/02-16-1

U Cavtatu, 3.8.2016.