JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto MUZEJSKI TEHNIČAR-DIZAJNER


Klasa: 612-05/16-07/11, urbroj:2117-121/01-16-1, Gruda 23.12.2016.

Na temelju članka 27. Statuta Muzeja i galerija Konavala, te Pravilnika o unutarnjem ustroju Muzeja i galerija Konavala ravnateljica objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem zaposlenika na radno mjesto:        

  1. MUZEJSKI TEHNIČAR/DIZAJNER  ( 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) 

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

–         smjer: Akademija likovnih umjetnosti ili Arhitektonski fakultet, studij dizajna

–         aktivno znanje jednog svjetskog jezika

–         poznavanje rada na računalu, photoshop, indesign, illustrator

–         probni rad 6 mjeseci

Način provjere radne i stručne sposobnosti: provjerom obavljenih poslova u probnom roku. 

Uz pisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti životopis, pisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Konavle na adresu: Muzeji i galerije Konavala, odjel općih poslova, Gruda 87, 20215 Gruda. 

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će   biti obaviješteni elektroničkom poštom u zakonskom roku. 

                                                                

                         

              Ravnateljica: 

Antonia Rusković Radonić