N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku-akademsku 2016/2017. godinu

Temeljem članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/16) načelnik Općine Konavle raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku-akademsku 2016/2017. godinu

Općina Konavle za školsku – akademsku 2016/2017. godinu dodjeljuje stipendije u dvije kategorije i to:

1.Stipendije prema kriteriju izvrsnosti
– za studente – 30 stipendija

Visina stipendije za studente koji studiraju u Dubrovniku iznosi 750,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna

2. Stipendije prema socijalnom kriteriju
– za učenike 2., 3. i 4. razreda srednjih škola koji pohađaju strukovni program obrazovanja – 30 stipendija
– za studente – 30 stipendija

Visina stipendije za učenike srednjih strukovnih škola iznosi 300,00 kuna, za studente koji studiraju u Dubrovniku iznosi 450,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan Dubrovnika 700,00 kuna

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci školske/akademske godine.

Iz jednog obiteljskog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan stipendista koji udovoljava uvjetima za dobivanje stipendija, bez obzira da li je učenik ili student i bez obzira na odnos njihovih ostvarenih bodova.

1.Pravo na sudjelovanje na natječaju prema kriteriju izvrsnosti imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Konavle najmanje 1 ( jednu ) godinu; da su redoviti studenti; da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja; da nisu stariji od 26 godina; da su završili zadnja dva razreda srednje škole ( studenti prve godine studija ) s najmanjom prosječnom ocjenom 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja ( studenti viših godina studija ) od najmanje 4,0 za tehničke i prirodne studije, te 4,5 za društvene studije.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije studentima prema kriteriju izvrsnosti su:
a)uspjeh u školovanju: kod tehničkih i prirodnih studija prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja zaokružen na dvije decimale množi se sa dva te dodaje jedan bod, što daje broj bodova, a kod društvenih studija prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja zaokružen na dvije decimale množi se sa dva, što daje broj bodova, studentima prve godine svih studija uzima se prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja zaokružen na dvije decimale kojem se dodaju dva boda.
b)kriterij izvrsnosti: boduje se a 1 bodom rektorova/dekanova nagrada, a usporedno pohađanje dva fakulteta s 2 boda.

2.Pravo na sudjelovanju na natječaju za stipendije prema socijalnom kriteriju imaju oni kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI – da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Konavle najmanje jednu ( 1 ) godinu; da su redoviti učenici srednje strukovne škole, drugog, trećeg ili četvrtog razreda; da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom 3,0;
STUDENTI – da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Konavle najmanje ( jednu ) 1 godinu; da su redoviti studenti, prve, druge ili više godine studija; da nisu ponavljali godinu studija u posljednje dvije godine školovanja; da nisu stariji od 26 godina; da su završili zadnja dva razreda srednje škole ( studenti prve godine studija ) s najmanjom prosječnom ocjenom 3,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja ( studenti viših godina studija ) od najmanje 3,0
Dohodak po članu kućanstva dokazuje se potvrdom Porezne uprave – ispostave Dubrovnik o ostvarenom dohotku u 2015. g. za svakog člana kućanstva, a boduje na način:
ako je ukupni dohodak po članu kućanstva:
0,00 – 500,00 kn – 10 bodova; 501,00 – 1.000,00 kn – 9 bodova; 1.001,00 – 1.500,00 kn – 7-bodova; 1.501,00 – 2.000,00 kn – 6 bodova; 2.001,00 -2.500,00 kn – 5 bodova; 2.501,00 -3.000,00 kn – 4 boda; 3.001,00 – 3.500,00 kn – 3 boda; 3.501,00 – 4.000,00 kn – 2 boda i 4.001,00 – 4.500,00 kn 1 bod.
Socijalni status kandidata boduje se i u slučajevima ako je kandidat ili njegov roditelj ili osoba koja ga izdržava korisnik Centra za socijalnu skrb – 3 boda, ako je kandidat dijete bez oba roditelja – 3 boda, ako je kandidat dijete samohranog roditelja ili nema financijsku podršku drugog roditelja – 2 boda, ako je roditelj nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 bod i ako je kandidat osoba s invaliditetom 1 bod.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata su: socijalni status kandidata; uspjeh u školovanju; viša godina školovanja.
Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u određenoj kategoriji javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije od predviđenog broja za dodjelu, stipendije se mogu dodijeliti ostalim prijavljenim kandidatima, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.
Uz prijavnicu na natječaj za stipendije – ( obrasci prijavnica za učenike i za studente dostupni su u općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi, kao i na službenim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr ) potrebno je još dostaviti:
Za stipendije po kriteriju izvrsnosti – STUDENTI
1. Potvrdu o prebivalištu (preslik osobne iskaznice )
2. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij;
3. Izjavu da nema već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta ( obrazac Izjave dostupan u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi kao i na www.opcinakonavle.hr )
4. Za prvu godinu studija preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja u srednjoj školi;
za studente viših godina studija prijepis ocjena prethodne dvije godine školovanja
5. Isprave za kriterij izvrsnosti su: Potvrda o dobivenoj rektorovoj/dekanovoj nagradi i potvrda o usporednom pohađanju dva fakulteta
Za stipendije po socijalnom kriteriju – UČENICI I STUDENTI
1. Potvrdu o prebivalištu (preslik osobne iskaznice )
2. Potvrdu o redovnom upisu srednju strukovnu školu ili na sveučilišni ili stručni studij;
3. Izjavu da nema već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta ( obrazac Izjave dostupan u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi kao i na www.opcinakonavle.hr )
4. Za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja
5. Za prvu godinu studija preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja u srednjoj školi;
za studente viših godina studija prijepis ocjena prethodne dvije godine školovanja
6. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave dostupan u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi kao i na www.opcinakonavle.hr )
7. Potvrda Porezna uprave – područnog ureda Dubrovnik o ostvarenom dohotku u 2015. g. za svakog člana kućanstva.
8. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj:
Dokaz da je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava korisnik Centra za socijalnu skrb; dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja; dokaz da kandidat nema financijsku podršku drugog roditelja; dokaz da je roditelj nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; dokaz o invalidnosti kandidata.

Prijavnice se dostavljaju poštom na adresu: Općina Konavle, Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat ili osobno u pisarnicu Općine Konavle.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za dodjelu stipendija u roku od 30 dana utvrđuje listu kandidata i objavljuje je na oglasnim pločama Općinskih ureda u Cavtatu i na Grudi kao i na službenim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr
U roku od 8 dana od objave liste svaki kandidat može Općinskom načelniku podnijeti pisani prigovor na listu. Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna. Nakon isteka svih rokova Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu temeljem koje Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija. Odluka Općinskog načelnika o dodjeli stipendija je konačna i objaviti će se na oglasnim pločama i na www.opcinakonavle.hr

Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr
.

Općinski načelnik
Luka Korda v.r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: