Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/13 i 1/14) i članka 47. Statuta Općine Konavle  (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16),  Općina Konavle objavljuje

NATJEČAJ

Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle u 2017. godini

1. Naručitelj: Općina Konavle,

Sjedište: Trumbićev put 25. 20210 Cavtat,

Telefon: (020)478-401,

Telefax: (020) 478-402,

E-mail: info@opcinakonavle.hr

Matični broj: 2558351

OIB: 24482197680

2. Naziv djelatnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle.

3. Rok na koji se sklapa ugovor: od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2017. godine.

4. Vrsta i opseg poslova: održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle sukladno troškovniku.

5. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja:Cijena ponude se izražava za cjelinu predmetnih komunalnih poslova  i u cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene  ponude.

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana izdavanja istoga.

6. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda: Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu : Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat s naznakom «Ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta – ne otvaraj», do 05. siječnja 2017. godine do 12:00 sati.

7. Rok važenja ponude: 60 dana

8. Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:

– izjava da odgovorna osoba nije pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo navedeno u članku    67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),

– potvrda Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima,

– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg  registra,

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON2/SOL2 ili slično) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta te nepostojanje naloga za čije pokriće gospodarski subjekt nema sredstava,

– potvrda o podmirenju svih obveza prema Općini Konavle.

– popis i udio podizvoditelja ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora ustupiti podizvoditelju,

9. Javno otvaranje ponuda održat će se u Općini Konavle u Cavtatu dana 05. siječnja 2017. godine u 12:00 sati.

10. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena

11. Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 10 dana od dana zaključenja ugovora dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju «na prvi poziv bez prigovora» izdanu od svoje poslovne banke za dobro izvršenje ugovornih obveza u visini od10%  vrijednosti ugovora bez PDV-a-

Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani mogu podići na adresi Općine Konavle svakim radnim danom od 8.30 do 15 sati a može se preuzeti i na web stranici Općine Konavle:

www. opcinakonavle.hr

Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

                                                                                                                     Općina Konavle

pdf_icon Dokumentacija
pdf_icon Troškovnik