ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje laboratorijskih usluga primarne zdravstvene zaštite na području Općine Konavle

Temeljem članka 44. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Općina Konavle objavljuje

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
za obavljanje laboratorijskih usluga primarne zdravstvene zaštite na području Općine Konavle

  1. Naručitelj: Općina Konavle, Cavtat, Trumbićev put 25, OIB:24482197680

Tel:020/478401, fax:020/ 478402, e-mail:info@opcinakonavle.hr

  1. Opis predmata nabave i tehničke specifikacije: Predmet nabave je uzimanje materijala za laboratorijsku obradu prema uputi/nalogu doktora opće/obiteljske medicine u prostorijama ambulante u Cavtatu i Grudi.

Pod uzimanjem materijala podrazumijeva se vađenje krvi iz vene za izvršenje usluga laboratorijske dijagnostike primarne razine zdravstvene zaštite i uzimanje urina, prevoženje materijala do sjedišta rada ponuditelja i sjedišta rada Opće bolnice Dubrovnik, odnosno Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik kao i dostavljanje nalaza liječniku koji je inicirao laboratorijsku pretragu.

  1. Procijenjena vrijednost nabave: 280.000,00 kn. (Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođeno plaćanja PDV-a)

  1. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

  1. Rok za dostavu ponuda: 13. siječnja 2017. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

  1. Način dostavljanja ponuda: ponude se dostavljaju poštom ili neposredno na protokol naručitelja.

  1. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat s napomenom:“Ponuda za obavljanje laboratorijskih usluga primarne zdravstvene zaštite – ne otvarati“.

  1. Kontakt osoba: Maja Mekiš, tel:020/479865, e-mail:maja.mekis@opcinakonavle.hr

KLASA: 500-01/16-01/01

UR.BROJ:2117/02-03/2-16-2

Cavtat, 29. prosinca 2016. godine

                                                                                                                Općina Konavle