NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za EU fondove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSNLS), pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti po ovlaštenju općinskog načelnika raspisuje

NATJEČAJ

za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme:
– Viši stručni suradnik za EU fondove – 1 izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama Općine Konavle

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu. Znanjem još jednog stranog jezika kandidat ostvaruje prednost.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Probni rad traje tri mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSNLS-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLS-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– preslik diplome,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSNLS-a (ne starije od šest mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSNLS-a,
– vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju engleskog jezika,
– vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr bit će objavljen opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Konavle objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, s napomenom „za natječaj za prijam u službu”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Konavle

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 35 od 12.04.2017.