Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018.


Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća s rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić za pedagošku godinu 2017./2018. jednoglasno je donijelo sljedeću

O D L U K U

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018.

 

I     LISTA PREDNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

 

Jaslice – mješovita skupina

 

            IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.      Marko Klaić                                     5

2.      Ivan Banović                                    5

3.      Tena Ćumo                                      4

4.      Mateo Urlović                                  4

5.      Ivana Radelj                                     4

6.      Borna Udženija                                4

7.      Petar Janović                                   4

8.      Doris Dupčić                                    4

9.      Noa Žanetić                                      4

10.  Laura Botić                                      4

11.  Mateo Radelj                                    4

12.  Ivo Dimnić                                        4

13.  Maris Goluža                                   4

14.  Barbara Barkiđija                           4

15.  Jakov Bajac                                      4

16.  David Krmek                                   4

17.  Mia Džono                                        4

18.  David Džambas                                4

19.  Jakov Begić                                      4

20.  Marin Srgota                                    4

21.  Lara Braičević                                 4

22.  Dominik Toljan                               4

23.  Tonka Miljanić                                4

24.  Ante Polić                                         4

25.  Mihaela Vidak                                 4

26.  Karmen Kusalić                               4*

27.  Nikol Pranjković                              4*

28.  Maroje Gluhan                                4*

29.  Mauro Sukno                                   4*

30.  Samuel Škarlak                                4*

31.  Nikol Mijić                                        4*

32.  Marija Arkulin                                4*

33.  Mihael Katušić                                 4**

34.  Luka Braičević                                 4**

35.  Antonela Vodopija                          2**

36.  Antonio Zvrko                                 2**

37.  Tia Hodson                                       1**

38.  Sara Džambo                                               1**

39.  Nina Orepić                                      1**

40.  Manuela Vernik                               1**

41.  Maro Peica                                       1**                            

                                                          

*Djeci prijavljenoj za jaslice u Cavtatu nudi se isti program u mješovitim jaslicama u „Katićanu“.

** Djeci prijavljenoj za jaslice u Cavtatu nudi se isti program u mješovitim jaslicama u Dječjem vrtiću i jaslicama Gruda.

 

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.      Nina Glavinić                                   6

2.      Nike Orepić                                      5

3.      Klara Barkiđija                               4

 

IZRAVAN UPIS

 

1.      Petra Gledj                          

2.      Emma Džambo                               

3.      Nika Stojak                          

4.      Nikša Miljas                         

5.      Mateo Tadić                        

6.      Nikša Fiorović                     

7.      Marijan Brnadić                 

8.      Josipa Stjepanović              

                                                                      

MARIJIN DOM CAVTAT

 

 

1.      Kiara Pišonić                                    4

2.      Marina Papac                                  4

3.      Nađa Zubčević                                 4

4.      Ivan Salatić                                       4

5.      Maris Udženija                                4

6.      Iva Šiša                                             4

7.      Tea Lončar                                       2

8.      Mateo Rašić                                      1

9.      Gabriel Rašić                                   1

10.  Luka Hodson                                               1

DJEČJI VRTIĆ „KATIĆAN“ (ČILIPI)

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME                             Broj bodova

1.      Mario Obradović                             5

2.      Matej Popović                                  4

IZRAVAN UPIS

1.      Loren Karić

 

 

Jaslice – mješovita skupina

 

IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.      Ema Novaković                                6

2.      Natali Đurković                               5

3.      Emir Karić                                       4

4.      Mirej Karić                                      4

5.      Lea Pavlović                                     4

6.      Laura Butijer                                   4

7.      Tonia Korić                                      4

8.      Nea Grgić                                         4

9.      Jan Pujo                                           1

10.  Niko Seko                                         1                                                                    

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

IZRAVAN UPIS

1.      Niko Spahić

2.      Marija Pivčić

3.      Marko Banac

4.      Ana Grbavac

 

Jaslice – mješovita skupina

 

IME I PREZIME                 Broj bodova             

 

1.      Luka Monković                                6

2.      Mateo Bagoje                                   6

3.      Antonela Antunović                        4

4.      Karla Bokarica                                4

5.      Pavle Baletić                                     4

6.      Marija Bratoš                                   4

7.      Nikoleta Vidak                                 4

8.      Andrija Drašković                           4

9.      Marko Srgota                                   4

10.  Tea Vučica                                       4

11.  Cvita Čirjak                                     4

12.  Leon Muldini                                   4

13.  Roko Stojić                                       2

14.  Mateo Dragoje                                 1

Vrtić – mješovita skupina

 

IME I PREZIME                 Broj bodova 

1.      Ivano Vušić                                      4

2.      Kristijan Hrnić                                 4

3.      Iva Radulović                                   4

4.      Petra Koče                                        4

5.      Katarina Grgić                                3

6.      Božo Anđelinić                                 2

7.      MateaSpremić                                 2

8.      Adrijan Oreč                                    1

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE PRIDVORJE

Jaslice – mješovita skupina

            IME I PREZIME                 Broj bodova 

1.      Šimun Petar Sukurica                     4*

 

*Djeci prijavljenoj za vrtić i jaslice u Pridvorju nudi se isti program u Dječjem vrtiću i jaslice Gruda

LISTA ČEKANJA

Vrtić Cavtat

IME I PREZIME                 Broj bodova 

 

1.      Raul Halim                                      0

NAPOMENA ZA RODITELJE  

Djeci s teškoćama u razvoju naknadno će se odrediti trajanje programa.

Roditelji su dužni donijeti Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu djeteta za upis u Dječji vrtić i jaslice Cavtat najkasnije do 1. srpnja 2017. godine

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

         Prema čl. 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

 

KLASA: 400-02/17-06/10

Urbroj: 2117-104-04-17-10

 

U Cavtatu, 15.svibnja 2017.

 

                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                       ___________________________________

                                                                                                  Ivo Simović