Natječaj za prodaju službenog vozila

I. PREDMET NATJEČAJA – prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Konavle
Vrsta vozila: osobni automobil
Marka vozila: Peugeot
Tip,Model: 406, 2.0 SV
Boja vozila: crna s efektom
Broj šasije: VF38BRFVE80419767
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 97 kw
Vrsta goriva: benzin
Godina proizvodnje: 1997
Registriran do: 17.11.2017.
Broj prijeđenih kilometara: 256 968

Početna prodajna cijena: 5.000,00 kn

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih osoba hrvatskih državljana ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kn, u korist proračuna Općine Konavle na žiro račun Općine Konavle IBAN:HR2123900011819800003, model 68, poziv na broj:7757 – OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, u protivnom će se smatrati da je odustao od od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Predmetno vozilo se može razgledati svaki radni dan u vremenu od 8:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 020/478401.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB ponuditelja,
presliku osobne iskaznice fizičke osobe odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
dokaz o plaćenoj jamčevini,
broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
kontakt broj ponuditelja.
Ponuditelji snose sve troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Ponuditelji osim ugovorne cijene snose i sve kupoprodajne troškove (prijenos vlasništva, ovjere kod javnog bilježnika i sl.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, s naznakom:“NE OTVARATI – Prijava na natječaj za prodaju službenog vozila“.
Rok za podnošenje prijava je 4. kolovoz 2017. godine.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 7. kolovoza 2017. godine u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja zadovoljava sve uvjete iz natječaja i nudi najvišu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno najviša provest će se usmeno javno nadmetanje na dan otvaranja ponuda.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

VI. OSTALO

Ovaj javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Konavle i na službenoj internetskoj stranici www.opcinakonavle.hr

Općina Konavle zadržava pravo odustati od odabira ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

OPĆINA KONAVLE
KLASA:407-07/01-17/01
UR.BROJ:2117/02-02/17-01
Cavtat, 23. srpnja 2017