Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Njegovateljica (Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“)

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) i suglasnosti Osnivača ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ raspisuje

NATJEČAJ

1. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

Njegovateljica – 1 izvršitelj
Uvjeti:
osnovna škola i PKV tečaj za njegovateljice položen, vozački ispit B kategorije

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15).

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Probni rad za oglašena radna mjesta traje 6 mjeseci.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:
Životopis
Preslik domovnice
Dokaz o stručnoj spremi ( preslik svjedodžbe)
Uvjerenje o položenom PKV tečaju za njegovateljicu ( preslik )
Dokaz o radnom stažu – potvrda HZMO –a
Uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz članka 213, stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz članka 213. stavak 1. podstavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi.

Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom), ili neposredno u roku 8 dana od objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“, Gruda 152, 20215 Gruda, s naznakom: „ prijava na natječaj za radni odnos – ne otvaraj“.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči HZZ-a Dubrovnik, oglasnoj ploči Doma kao i na mrežnim stranicama Doma Konavle.

Gruda, 22.rujan 2017.g.
Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“