Natječaj za posao na određeno – medicinska sestra/tehničar (Dom za starije i nemoćne osobe ”Konavle”)

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14, 99/15) i članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ raspisujeNa temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14, 99/15) i članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ raspisuje

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

 

1. Medicinska sestra/tehničar –  1 izvršiteljUvjeti:-     SSS  med. usmjerenja općeg smjera, 1 god. radnog iskustva, položen stručni ispit, položen       vozački ispit B kategorije

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15).
Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.
Probni rad za oglašeno radno mjesto traje 6 mjeseci.

Uz prijavu kandodati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:ŽivotopisPreslik domovniceDokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome )Uvjerenje o položenom stručnom ispitu   ( preslik )Dokaz o radnom stažu – potvrda HZMO –aUvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz članka 213, stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz članka 213. stavak 1. podstavak  4. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom), ili neposredno  u roku 8 dana od objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“, Gruda 152, 20215 Gruda, s naznakom: „ prijava na natječaj za radni odnos – ne otvaraj“.
Ovaj natječaj objavit će se na web stranici HZZ-a Dubrovnik, oglasnoj ploči Doma kao  i na mrežnim stranicama Općine Konavle.

 

Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“
Gruda, 05.listopad 2017.g.