Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2018./2019. godinu

Općinski Načelnik

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 6/14) – pročišćeni tekst; 4/16 i 2/18 ) i Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2018. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/17 ) Općinski načelnik dana 07.lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda
za školsku 2018/2019. g.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Konavle određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja i roditeljima s četvero i više djece, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje kupnje udžbenika za školsku godinu 2018/19.

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da je roditelju učenika u 2018. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to
za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
– da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Konavle;

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava po ovoj Odluci.

Članak 3.
Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Upravnom odjelu za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, poštom ili osobno u pisarnicu.

Obrazac zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općinskim uredima u Cavtatu i Grudi, te na web stranici Općine Konavle.

Članak 4.
Zahtjevi će se zaprimati od 03. rujna 2018. g. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 2018. godine.

Članak 5.
Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku i to:

– za učenike od 2. do 4. razreda………………………. 300,00 kuna
– za učenike od 5. do 8. razreda………………………. 500,00 kuna

Članak 6.

Pravo na besplatne udžbenike za osnovnu školu ostvaruju roditelji s prebivalištem u Općini Konavle koji imaju četvero i više malodobne i uzdržavane djece ( do 26. godine starosti ) u obitelji koja se redovito školuju.

Roditelji s četvero i više djece koji ostvare pravo iz ovog članka ne mogu biti korisnici sufinanciranja iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.
Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti dostaviti će rješenja i cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun i financije na provedbu.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Konavle“.

KLASA: 602-02/18-01/01
URBROJ: 2117/02-03/4-18-1
Cavtat, 06. lipnja 2018.g.
Općinski Načelnik

Božo Lasić, dipl.iur. v.r.

 

Obavijest roditelji s četvero i više djece

Obrazac zahtjeva za besplatne udžbenike

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje udžbenika