Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst), Zakona o poljoprivredi članak 66. („Narodne novine „ br. 30/15), Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013, Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/14, 4/16, 2/18) i Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. (službeni glasnik Općine Konavle broj 6/18) Načelnik Općine Konavle objavljuje

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE MJERA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
OPĆINE KONAVLE
ZA 2018.G.

I.
U Proračunu Općine Konavle za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Konavle, a obuhvaćaju aktivnosti:
1. Osiguranje usjeva, nasada i sadnog materijala poljoprivrednih gospodarstva, odnosno osiguranje poljoprivrednih proizvođača koji imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma.
2. Dodjela stočne hrane poljoprivrednim gospodarstvima koji imaju ovce i koze (dvije bale po grlu) te goveda, magarce i konje (6 bala sijena po grlu).
3. Potpore ruralnom razvoju. Odnosi se na pravo potpore ruralnom razvoju koje ostvaruju znanstvene i obrazovne institucije te udruge, zadruge i klasteri, za sufinanciranje programa koji se odnose na razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma, uključuje edukacije, organiziranje manifestacija, sudjelovanje na sajmovima i ostalo.

Predviđena sredstava koja će biti na raspolaganju u proračunu Općine Konavle za sufinanciranje programa-projekata, odnosno sredstva koja će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti pravnim i fizičkim osobama za provedbu programa su:

a. Sufinanciranje premije osiguranja u visini od 65% iznosa od uplaćene premije osiguranja, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja od 20.000,00 kuna po uplaćenoj premiji osiguranja.

b. Pomoć stočarstvu kroz dodjelu stočne hrane (sjena):
– koze i ovce u količini od dvije bale sjena po grlu
– goveda, magarci i konji u količini od 6 bala sjena po grlu.
Maksimalan iznos dodijeljenih bala sjena po korisniku može iznositi maksimalno 100.

c. Potpore u ruralnom razvoju do maksimalng iznosa od 100.000,00 kuna po korisniku.

II.

Pravo podnošenja prijave imaju:
MJERA 1:
Sve pravne i fizičke osobe:
– upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na
području Općine Konavle,
– bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle,
– s plaćenom policom osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i
udara groma.
MJERA 2:
Sve pravne i fizičke osobe:
– upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Konavle,
– bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
MJERA 3:
Znanstvene i obrazovne institucije, udruge, zadruge i klasteri:
– s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Konavle,
– bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici općine Konavle www.opcinakonavle.hr, zajedno sa javnim pozivom.

III.

Rok za podnošenje prijava traje od 1. rujna do 1. listpada 2018. do 15:00 sati.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KONAVLE
Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove
20210 CAVTAT

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:
„Javni poziv za financiranje Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu – NE OTVARAJ“

KLASA: 302-01/18-01/2
URBROJ: 2117/02-07/1-18-1
U Cavtatu, 20. kolovoza 2018.

Općinski načelnik Božo Lasić, dipl.iur.

DOKUMENTACIJA:

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Opcine Konavle u 2018.
Upute za prijavitelje

MJERA 1
Opisni obrazac – Ruralni razvoj (prijavnica)
Izjava o točnosti podataka
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

MJERA 2
Opisni obrazac – Ruralni razvoj (prijavnica)
Izjava o točnosti podataka
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

MJERA 3
Opisni obrazac – Ruralni razvoj (prijavnica)
Obrazac proračun
Izjava o točnosti podataka
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o partnerstvu

OSTALO
Nacrt ugovora – Mjera 1
Nacrt ugovora – Mjera 2
Nacrt ugovora – Mjera 3

Financijsko izvješće realiziranog programa 2018. godine
Opisno izvješće realiziranog programa 2018. godine
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava