Javni poziv za zakup javne površine radi postavljanje kućica za Advent na Trgu Franja Tuđmana u Cavtatu

Temeljem članka 14. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/10) i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/18) Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za zakup javne površine radi postavljanje kućica za Advent na Trgu Franja Tuđmana u Cavtatu

 

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Franja Tuđmana u Cavtatu za potrebe postavljanja šest (6) kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine, i to četiri (4) unutar šatora i dvije (2) izvan šatora.
 2. Na poziv se stavlja pravo zakupa jedinica površine po 6m2.
 3. Zakup javne površine je moguć za razdoblje od 1. prosinca 2018. do 5. siječnja 2019. godine.
 4. Početna cijena zakupa za čitavo vrijeme zakupa unutar šatora iznosi 2.000,00 kn, a izvan šatora 500,00 kn.
 5. Svota iz točke 4. ovog Javnog poziva uključuje troškove zakupa površine, skupljanja i zbrinjavanja otpada s mjesta zakupa te troškove električne energije.
 6. Kućicu, odnosno objekt, dužan je osigurati zakupac o svom trošku.
 7. Pravo podnošenja imaju prave i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine.
 8. Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog poziva može ostvariti pravo na zakup samo jedne jedinice površine.
 9. Uvjeti javnog poziva, ovisno o vrsti djelatnosti su:
 • dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno djelatnosti trgovine,
 • prigodna ugostiteljska odnosno trgovačka ponuda.
 1. Ponuda mora sadržavati:
 • ponuđenu cijenu,
 • ponudu sa svim dužnim podacima
 • izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, Izvadak iz Obrtnog registra, rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući dokaz,
 • prigodnu ugostiteljsku ponudu
 • Razmatrat će se ponude pristigle zaključno s 19. studenog 2018.
 1. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.
 2. Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, „Javni poziv za zakup javne površine radi postavljanje kućica za Advent“.
 3. Ponude će se razmatrati prema slijedećim kriterijima:
 • registrirana proizvodna i/ili tradicijska djelatnost,
 • promocija lokalnih ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja,
 • proizvodi i usluge prigodni za prodaju u vrijeme Adventa,
 • raznolikost, raznovrsnost i kvaliteta ponude.
 1. Broj jedinica površina za zakup je ograničen na šest (6) jedinica prema visini ponuđene cijene. Povjerenstvo zadržava pravo odabira prema kriterijima navedenim u točki 13., pri čemu nije nužno davati posebna obrazloženja i pri tome za svoj odabir ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.
 2. Odabrani ponuditelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonski o rezultatima do 22. studenog. Odabrani ponuditelj će biti pozvan na sklapanje Ugovora o zakupu.
 3. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane nakon otvaranja ponuda ili nije uplatio zakupninu ugovor se neće sklopiti, a prostor može dati u zakup drugom ponuditelju bez novog poziva.
 4. Kućice ne smiju narušavati izgled prostora, niti smiju niti jednim dijelom prelaziti van zakupljenog prostora.
 5. Svi korisnici zakupljenog prostora su obavezni pridržavati se radnog vremena sukladno odluci Općine Konavle, te propisa o javnom redu i miru.
 6. Svi korisnici kućica su obavezni tijekom čitavog trajanja zakupa i propisanog radnog vremena biti otvoreni i obavljati djelatnost.
 7. Odabrani ponuditelji su dužni održavati kućice i pripadajuću opremu, te osigurati zaštitu od krađe i drugih oštećenja, te zakupljeni prostor javne površine održavati čistim i urednim.

Općina Konavle ima pravo vršiti povremene preglede zakupljenog prostora, te u slučaju uočavanja nedostataka istoga zatražiti da nedostatke ukloni u primjerenom roku.

 1. Odabrani ponuditelj je odgovoran za svu štetu koja nastane na zakupljenom prostoru.

OPĆINA KONAVLE