Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (”Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

P O Z I V za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

knjiga,
nakladništvo,
likovna umjetnost,
glazbena,
scenska,
dramska umjetnost,
film i kinematografija,
kulturno umjetnički amaterizam,
nove medijske kulture,
međunarodna kulturna suradnja i
europske integracije

II.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

III.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se nalaze na web stranici http://www.edubrovnik.org.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, a sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

V.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom “POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019 GODINU – NE OTVARATI“ na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pred Dvorom 1

20000 DUBROVNIK

VI.

Svaki pojedinačni program/projekt dostavlja se u zasebnoj omotnici i u suprotnom neće biti razmatran. Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 3 (tri) programa/projekta po području iz točke I. ovog Poziva. Pravo podnošenja prijave na Poziv nema korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u prethodnoj kalendarskoj godini.

Poziv je otvoren od 07. veljače do 11. ožujka 2019. godine.

Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava.

VII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima sukladno Uputama za prijavitelje, neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

VIII.

Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119).

Dubrovačko-neretvanska županija kao voditelj obrade obrađuje isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva/ispitanika na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, uz napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja predmetnog postupka.

Pravna osnova za obavljanje djelatnosti, a time i obradu osobnih podataka svojih i korisnika, proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (”Narodne novine”, broj: 47/90, 27/93. i 38/09), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj:5/16).

Predmetna dokumentacija koja sadrži osobne podatke ispitanika, obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija tijelo javne vlasti u smislu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (”Narodne novine”, broj 61/18), pohranjuje se u skladu s odredbama toga Zakona.

Podnositelj zahtjeva/ispitanik, budući da je obrada podataka nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, može u smislu članka 21. stavka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor.

Podnositelj zahtjeva/ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne obveze čuvanja dokumentacije prema propisima o arhivskoj građi i uredskom poslovanju, zahvati u izvršene ili pravomoćne akte i službene isprave, jednostrani zahvati u dvostrano obvezne odnose i slično.

Budući da je obrada podataka nužna za obavljanje zadaća od javnog interesa, na istu se ne primjenjuje pravo na prenosivost podataka.

Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti te zakonom propisanih obveza, osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

KLASA: 612-01/19-01/01

URBROJ:2117/1-10-19-1

Dubrovnik, 07. veljače 2019. godine

 

Obrazac 1. Obrazac prijave za otkup knjiga, zbornika i časopisa

Obrazac 2. Obrazac prijave za glezbanu, scensku dramsku umjetnost film i kinematografiju

Obrazac 3 Obrazac prijave Kulturno umjetnički amaterizam

Obrazac 4. Obrazac Likovna djelatnost

Obrazac 5. Obrazac Nove medijske kulture i međunarodna suradnja

Obrazac 6. Obrazac prijave za potporu izdavanju knjige, zbornika i časopisa

Obrazac 7. Izjava iz članka 5. Uredbe….

Obrazac 8. Ocjenjivanje programa /projekta

Obrazac 9. Završno izvješće o realizaciji programa/projekta i namjenskom korištenju sredstava

Obrazac Bs – Proračun

Upute za prijavitelje

Nacrt Ugovora o financiranju programa/projekta