Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu u Općini Konavle za 2019. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu ( NN 71/096, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 I 85/15, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Općina Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle 08/15 ) Općinski načelnik objavljuje
Javni poziv
za financiranje aktivnosti u sportu u Općini Konavle za 2019. godinu

I.

U Proračunu Općine Konavle za 2019. godinu osigurana su između ostalog i sredstva za financijsku potporu aktivnostima organizacije i sudjelovanja na tradicionalnim, prigodnim i međunarodnim natjecanjima i posebnim programima predškolskih, školskih i izvanškolskih aktivnosti djece.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Konavle za sufinanciranje ovih aktivnosti u području sporta u 2019. godini, odnosno u iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti ustanovama, institucijama i udrugama putem Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti iznosi 100.000,00 kn.
Javni poziv će radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade RH, provesti Upravni odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti.

II.

Na ovaj poziv se mogu javiti ustanove i udruge sa sjedištem na području Općine Konavle, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni Upravni odjel Općine Konavle ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.
Ustanove koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u registar proračunskih korisnika, moraju posjedovati RKP, a udruge/klubovi moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju posjedovati RNO broj. Udruge trebaju dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona, podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete raspisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje. Ustanove i institucije trebaju dostaviti svoje statute.

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijavitelju je 1.000,00 kn , a najveći iznos po pojedinom prijavitelju je 30.000,00 kuna

IV.

Svaka ustanova ili udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 31.12.2019.
Prijave se podnose na posebnim obrascima:
1. Opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
Koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općina Konavle (www.opcinakonavle.hr) Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Poziva.

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u Proračunu Općine Konavle za 2019. godinu Općina Konavle će sklopiti ugovor za sufinanciranje programa.

VI.

Rok za podnošenje prijava neovisno kojim putem se one dostavljaju ( poštom ili osobno ) u pisarnici Općine Konavle teče od 01. ožujka do 01. travnja 2019. g. u 12,00 sati.
Procjenu pristiglih prijava će u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu izvršiti Povjerenstvo koje će imenovati općinski načelnik.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima definiranim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Prijave se na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine Konavle ( www.opcinakonavle.hr) JAVNE POTREBE – OBRASCI šalju ili neposredno predaju pisarnici Općine Konavle na slijedeću adresu:
OPĆINA KONAVLE
Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti
Trumbićev put 25
20210 CAVTAT
„Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu za 2019. – ne otvarati“

KLASA: 620-01/19-02/2
URBROJ: 2117/02-03/4-19-1
Cavtat, 27. 02. 2019. Općinski načelnik
Božo Lasić, dipl.iur. v.r.