Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (petak, 9.listopada 2020. godine)

Sazivam 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 9.listopada 2020.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020.g.
2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.g.
3. Konavosko komunalno društvo – financijski izvještaj za 2019.g.
4. Čistoća i zelenilo Konavle – financijski izvještaj za 2019.g.
5. Dom za starije i nemoćne Konavle – financijski izvještaj za 2019.g.
6. Dječji vrtić Konavle – financijski izvještaj za 2019.g.
7. Javna vatrogasna postrojba Konavle – financijski izvještaj za 2019.g.
8. Muzeji i galerije Konavala – financijski izvještaj za 2019.g.
9. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2019.g.
10. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2021.g.
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana Općine Konavle 21. listopada 2020.g.
12. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Općine Konavle i Općine Sveti Petar u šumi.
13. Prijedlog Odluke o financiranju izgradnje kanalizacijskog sustava Cavtat – kolektor Zvekovica.
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama.
15. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra za kat. Čest. 1708/3 K.O. Obod.
16. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake kat.čest. 1790/1 K.O. Obod.
17. Prijedlog Odluke o otkupu čest. zem. 93/13 K.O. Cavtat, radi proširenja parkinga.
18. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020/2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/20-01/22

UR.BROJ:2117/02-03/1-20-1

Cavtat,28. rujna 2020.g.