Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (petak 17. prosinca 2021.)

Sazivam 5.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 17.prosinca 2021.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog 2. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2021.g. – (Prvi dio, Drugi dio)
2. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.
3. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.
4. Prijedlog 3. izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2021.g.
5. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2021.g.
6. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2021.g.
7. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2020.g.
8. Analiza poslovanja pravnih osoba u 100% vlasništvu Općine Konavle i utjecaj na proračun Općine Konavle.
9. Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2022.g. s projekcijama za 2023.g. i 2024.g.
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2022.g.
11. Prijedlog Odluke o načinu sukcesivnog korištenja viška prihoda iz prethodnih razdoblja.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.
14. Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2022.g.
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2022.g.
16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2022.g.
17. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022.g.
18. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g.
19. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz proračuna Općine Konavle za 2022.g.
20. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle.
21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge nemjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
22. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle.
23. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama.
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Konavle.
25. Prijedlog Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Muzeja i galerija Konavala.
26. Ponovo glasanje o Odluci o vrstama programa i utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Konavle. (prema zahtjevu podnesenom u Peticiji).
27. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2022.g.
28. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle.
29. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2022. – 2025.g.
30. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite u 2022.g.
31. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Konavle za 2022.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović,v.r.

KLASA:021-01/21-01/05

UR.BROJ:2117/02-03/1-21-1

Cavtat,6. prosinca 2021.g.