ISPRAVAK NATJEČAJA za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Općina Konavle objavljuje

ISPRAVAK NATJEČAJA
za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine

Ispravlja se Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine objavljen u Narodnim novinama broj 85 od 22. srpnja 2022. godine i sada glasi:

NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine

PREDMET PRODAJE:
– čest. zgr. 116, 117 i 118 i čest. zem. 2259/9 sve upisane u z.ul. 427 k.o. Đurinići, ukupne površine 982 m2, u naravi zgrada i dvorište bivšeg restorana Jadran u Moluntu.

POČETNA CIJENA:
za nekretninu koja je predmet prodaje početna cijena iznosi 234.000,00 EUR-a. (slovima:dvjestotridesetčetiritisućeeura), plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Prema važećem Urbanističkom planu uređenja „Molunat“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/2011), predmetna nekretnina se nalazi u zoni mješovite namjene (M).

Predmetna nekretnina prodaje se u svrhu poboljšanja ugostiteljsko turističke ponude.

Predmetna nekretnina prodaje se u viđenom stanju i može se razgledati za vrijeme trajanja natječaja svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefonski broj : 020 / 478 401 ili na e-mail: info@opcinakonavle.hr.

UVJETI PRODAJE:
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda treba sadržavati:
– osnovne podatke o ponuditelju (naziv, adresa, OIB),
– preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
– ispravu o upisu u sudski, obrtni, poslovni ili drugi odgovarajući registar ako je ponuditelj pravna osoba,
– iznos ponuđene cijene.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Najviši ponuđeni iznos za kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “ne otvarati” – ponuda za natječaj za kupnju nekretnine – na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Ispravka natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
O ishodu natječaja ponuditelji će biti obavješteni u roku od 8 dana od odabira najpovoljnije ponude.
Općina Konavle zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj bez obveza prema natjecateljima.“

Općina Konavle

Ovaj Ispravak natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 93 od 12.08.2022.