Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (četvrtak 29. rujna 2022., 18 sati)

Sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 29. rujna 2022.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog odbora.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2022.g.
3. Izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2022.g.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana Općine Konavle 21. listopada 2022.
5. Prijedlog Odluke o sklapanju prijateljstva između Općine Konavle i Općine Vinica.
6. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne agencijske grupe.
7. Prijedlog Odluke o prodaji čes.zgr.116,117 i 118 i čest.zem. 2259/9 sve upisane u z.ul. 427 k.o.Đurinići, u naravi zgrada i dvorište bivšeg restorana Jadran u Moluntu.
8. Prijedlog Ugovora o darovanju nekretnine Općini Konavle,kat.čest.975/1,z.ul. 604 k.o. Pridvorje.
9. Prijedlog Ugovora o financiranju i gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture između Općine Konavle i MARINA CAVTAT&RESORT D.O.O.
10. Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2021.g.
11. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za razdoblje od 2022. do 2028. godine.
12. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi.
13. Prijedlog Zaključka o nadopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle.
14. Prijedlog izmjene Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle.
15. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2022/2023 godinu.
16. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – operativni leasing za nabavu komunalnog vozila – davanje suglasnosti Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović,v.r.

KLASA:021-01/22-01/08

UR.BROJ:2117/02-03/1-22-2

Cavtat,19. rujna 2022.g.