Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11, 64/15 i 112/18), te odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/19) Općina Konavle objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u čest. zgr. 248, 250 i 252 upisanim u zk.ul. 11 te u čest. zgr. 249 upisanoj u zk. ul. 148 sve K.O. Cavtat, a koje čestice zgrade u naravi čine poslovni prostor u Cavtatu na adresi Dr. Ante Starčevića 34, u ukupnoj površini od 185 m2.

2. Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti iz razreda 56.10 Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NN 58/2007) – djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Poslovni prostor se daje u zakup za ugostiteljski objekt iz članka 4. stavak 1, točka 1. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, Catering objekti“, i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) – restoran.

3. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od deset (10) godina.

4. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor je 75.000,00 kn bez PDV-a mjesečno.

5. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

6. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Informacije o predmetu natječaja i vremenu razgledavanja mogu se dobiti na telefon: 099 384 9974.

7. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 150.000,00 kn na žiro račun Općine Konavle:HR2123900011819800003, model:HR68, poziv na broj:9016-OIB uplatitelja, s naznakom „jamčevina za natječaj“.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku 15 dana od otvaranja ponuda, a odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu.

8. Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

9. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja.

Prednost za zaključivanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Pravo sudjelovanja na natječaju ne može imati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi ima dugovanja prema Općini Konavle.

10. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– ime i prezime fizičke osobe odnosno puni naziv pravne osobe s naznakom odgovorne osobe, OIB i točnu adresu,

– prihvaćanje djelatnosti i vrste ogostiteljskog objekta iz točke 2. ovog natječaja,

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

– pismo namjere s planom ulaganja, uređenja, opisom ugostiteljskih usluga i načinom usluživanja,

– preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti (izvod iz obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje), ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

– preslik akta o upisu u službeni registar nadležnog tijela ukoliko je ponuditelj pravna osoba,

– potvrdu Općine Konavle da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema općinskom proračunu,

– bilancu ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine, ukoliko je primjenjivo,

– sol-2 ili bon-2 (izvornik ili ovjerena preslika) ne stariji od 30 dana do dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Općine Konavle,

– potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Potvrda se prilaže u neovjerenoj preslici, a ne može biti starija od 30 dana do dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Općine Konavle,

– potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela,

– dokaz o uplazi jamčevine iz točke 8. ovog natječaja,

– ukoliko je ponuditelj osobaiz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa.

11. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Općine Konavle.

12. Ponude se podnose na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, u zatvorenoj omotnici s naznakom:»Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati»
Otvaranje ponuda održat će se na navedenoj adresi dana 3. studenog 2022. godine s početkom u 12:00 sati.

13. Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

14. Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se preporučenom poštom svakom natjecatelju u roku 8 dana od dana donošenja iste.

15. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

16. Općina Konavle pridržava pravo poništenja natječaja i pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.

Općina Konavle