Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – Pridvorje

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11, 64/15 i 112/18), te odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/19) Općina Konavle objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na na čest. zem. 987 upisane u z.ul. 138 k.o. Pridvorje i čest. zem. 2313 upisane u z.ul. 9 k.o. Pridvorje (Dom mladeži Pridvorje), u površini od 59 m2.

2. Poslovni prostor koji je predmet zakupa može se koristiti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

3. Poslovni prostor koji je predmet zakupa daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od pet (5) godina.

4. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor je 100,00 kn bez PDV-a mjesečno.

5. Ugovorena zakupnina može se tijekom trajanja zakupa povećavati ili smanjivati prema odluci općinskog načelnika.

6. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

7. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Informacije o predmetu natječaja i vremenu razgledavanja mogu se dobiti na telefon 020/478 401.

8. Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

9. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja. Prednost za zaključivanje ugovora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Pravo sudjelovanja na natječaju ne može imati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi ima dugovanja prema Općini Konavle

10. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati.
– ime i prezime fizičke osobe odnosno pun naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu,
– prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju,
– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
– preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
– preslik akta o upisu u službeni registar nadležnog tijela ukoliko je ponuditelj pravna osoba,
– potvrdu Općine Konavle da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema općinskom proračunu,
– ukoliko je ponuditelj osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa.
11. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Općine Konavle.

12. Ponude se podnose na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, u zatvorenoj omotnici s naznakom:»Ponuda za zakup poslovnog prostora u Pridvorju – ne otvarati»
Otvaranje ponuda održat će se na navedenoj adresi dana 17. studenog 2022. godine s početkom u 12:00 sati.

13. Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

14. Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se preporučenom poštom svakom natjecatelju u roku 8 dana od dana donošenja istog.

15. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

16. Općina Konavle pridržava pravo poništenja natječaja i pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.

Općina Konavle