Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća (22. prosinca 2022., u 17:30 sati)

Sazivam 11.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 22. prosinca 2022.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:30 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.
2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi1“.
3. Prijedlog 2. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2022.g.
4. Prijedlog 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.
5. Prijedlog 2. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.
6. Prijedlog 2. izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2022.g.
7. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2022.g.
8. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2022.g.
9. Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2023.g. s projekcijama za 2024.g. i 2025.g.
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2023.g.
11. Prijedlog Odluke o višegodišnjem planu uravnoteženja.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.
14. Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2023.g.
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2023.g.
16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2023.g.
17. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2023.g.
18. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.g.
19. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz proračuna Općine Konavle za 2023.g.
20. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
21. Prijedlog Odluke o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja.
22. Prijedlog dodatka br. 3 Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.
23. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Konavle.
24. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle.
25. Prijedlog Odluke o izradi prijedloga idejnog rješenja komasacije.
26. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2023.g.
27. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle za 2022.g.
28. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle u 2023.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović,v.r.

KLASA:021-01/22-01/11

UR.BROJ:2117/02-03/1-22-2

Cavtat,9. prosinca 2022.g.