Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (srijeda, 19. travnja u 18 sati)

Sazivam 14.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 19. travnja 2023.g. ( srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti – komunalni linijski prijevoz putnika.
2. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
4. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Konavle.
5. Prijedlog Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekeretninama u k.o Obod kao javnog dobra u općoj uporabi.
6. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Konavle – novoformirana kat.čest. 1940 k.o. Obod, Zvekovica,Put Uskoplja.
7. Prijedlog Zaključka o nadopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle.
8. Prijedlog Ugovora o financiranju i gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture – Marina Cavtat & Resort d.o.o.
9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.
10. Prijedlog Odluke o visini zakupnine korištenja javnih površina.
11. Prijedlog Plana i programa upravljanja javnim površinama.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović,v.r.

KLASA:024-02/23-01/14
UR.BROJ:2117-02-03/1-23-1
Cavtat,5. travnja 2023.g