Javni natječaj za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2023.g.

Temeljem čl.12 Odluke o zakupu javnih površina(Službeni oglasnik Općine Konavle broj 3/10, 3/15, 2/18 i 4/18) Općine Konavle raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za davanje javnih površina u zakup radi
prodaje robe na otvorenom
u Cavtatu u sezoni 2023.g.

l. Podaci o javnoj površini koja se daje u zakup:
javne površine koje se daju u zakup su prostor na Bogišićev park u Cavtatu – 6 štandova i u ulici Trumbićev put prema hotelu Croatia 3 štanda.

2.Namjena i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje:
Lokacija iz točke 1. daju se u zakup za prodaju konavoskog veza i drugih autentičnih konavoskih suvenira,umjetničkih slika i razglednica s konavoskim motivima u razdoblju od 01.svibnja do 31.listopada 2023.g.

3. Iznos zakupnine:
– za prostor na Bogišićev park 530,00 € mjesečno
– za prostor u ulici Trumbićev put prema hotelu Croatia, 530,00 € mjesečno.

4. Pravo sudjelovanja u natječaju
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

5. Sadržaj ponude i dokazi koji se moraju priložiti uz ponudu:
Pisana ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:
– osnovne podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja se natječe,
– naznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,
– djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Općini Konavle,
– preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,
– izvornik ili ovjereni preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba te izvornik ili ovjereni preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
– osoba koja ima status umjetnika dostavlja potvrdu o članstvu u određenom udruženju (HZSU,
HDLU,ULIPUD i sl.)
– radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijih ponuditelja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji moraju dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

6. Rok i način podnošenja ponude:
Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu :Općina Konavle, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“ preporučeno poštom ili izravno u pisarnicu Općine Konavle.
Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.