Općina Konavle započinje s izradom Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

Općini Konavle odobreno je 10.520,00 eura od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje izrade radnih podloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP-a).
SECAP predstavlja jedan od ključnih dokumenata identificiranja prioritetnih mjera ublažavanja klimatskih promjena poput energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Također, dokument Akcijskog plana predstavlja i preduvjet za prijavljivanje na nacionalne i međunarodne natječaje za sufinanciranje projekata i ulaganja vezanih uz energetsku tranziciju ali i manjih natječaja kojima se izrađuje i potrebna dokumentacija za daljnji razvoj energetske tranzicije.

Nastavno na izradu SECAP-a Općina Konavle priključit će se Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, čiji je cilj strateška opredijeljenost za energetski održiv razvitak na načelima zaštite okoliša, racionalno gospodarenje energijom, primjena mjera energetske učinkovitosti te obnovljive izvore energije.

Rok za izradu SECAP-a Općine Konavle je ožujak 2024. godine.