Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2024. godinu

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) Općina Konavle objavljuje

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2024. godinu

I. Sadržaj javnog poziva

Sredstva iz proračuna Općine Konavle osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Konavle, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Konavle.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

II. Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi predlagatelji

Javne potrebe u kulturi na području Općine Konavle ostvarivat će se djelovanjem sudionika u kulturi, te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, održavanjem i nabavom nove opreme.
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge pravne osobe registrirane na području Općine Konavle, kao i udruge i trgovačka društva koja nemaju sjedište na području Općine Konavle ako se prijavljeni programi provode isključivo na području Općine Konavle u sljedećim djelatnostima i područjima:

• potpore izdavanju knjiga
• izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
• monografija iz područja kulture i umjetnosti
• književnih manifestacija
• književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
• dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
• glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
• vizualnih i digitalnih umjetnosti
• interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
• kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
• digitalizacija u području kulture
• međunarodne kulturne suradnje
• redovne djelatnosti udruga u kulturi
• gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture.

III. Prioriteti i ciljevi
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: institucionalna sposobnost prijavitelja, relevantnost projekta, troškovi, prednosti u financiranju.

IV. Postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata

Povjerenstvo za kulturu vrednuje i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Na temelju prijedloga povjerenstva, Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna Općine Konavle.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Konavle.

V. Temeljni uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se kriteriji temeljem obrasca za procjenu kvalitete prijave koji je sastavni dio ovog Poziva.

Uvjeti i kriteriji:
a) Institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera
– iskustvo i stručni kapacitet za provedbu planiranih aktivnosti projekata/programa,
– iskustvo i stručni kapacitet za provedbu planiranih aktivnosti projekata/programa partnerskih organizacija,
– upravljački kapacitet (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna projekta/programa),
– jasna struktura upravljanja projektom/programom,
– definiran projektni tim i obveze njegovih članova.

b) Relevantnost projekta/programa
– relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja,
– definirani i realno dostižni ciljevi projekta/programa,
– jasne, opravdane, razumljive i provedive aktivnosti projekta/programa,
– jasno određeni rezultati i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata,
– definirani korisnici projekta,
– u kojoj mjeri projekt/program definira probleme i potrebe korisnika,
– pridonosi li projekt/program i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika,
– održivost rezultata projekta/programa,
– kvaliteta osmišljenih mehanizama upravljanja rizicima u provedbi programa ili projekta.

c) Proračun (troškovi)
– realni troškovi projekta/programa u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja,
– usklađenost troškova projekta s planiranim aktivnostima projekta/programa.

d) Prednosti u financiranju
– uključenost volontera u provedbu projekta,
– edukacija i povećanje kvalitete života djece i mladih,
– inovativnost u održavanju tradicionalnih manifestacija,
– projekt ima više organizacija s područja Općine Konavle uključenih u partnersku suradnju.

VI. Način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi te upute za predlagatelje

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi šalju se na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat ili osobna dostava u pisarnicu ili na e-mail adresu info@opcinakonavle.hr s naznakom „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Konavle 2024“.
Prijave se podnose u razdoblju od 15.09.-16.10.2023. godine.
Prijavnice za financiranje javnih potreba u kulturi koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva te upute za predlagatelje, koje nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Općini Konavle neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2024. godinu.
Uvjeti Poziva s uputama za predlagatelje sastavni su dio ovog Javnog poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Općine Konavle.

VII. Postupak podnošenja prigovora

Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Općinskom načelniku Općine Konavle u roku od osam dana od dana dostave odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Odluka o dodjeli sredstava dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Općine Konavle.
Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama Općine Konavle.
Općinski načelnik dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

VIII. Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva

Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima.

IX. Postupak ugovaranja odobrenih sredstava

S predlagateljem programa i projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Općina Konavle sklapa ugovor o financiranju koji se dostavlja predlagatelju kao korisniku financijskih sredstava.

Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

X. Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te završnog izvješća.

Završno programsko i financijsko izvješće izrađuje se na propisanom Obrascu za izradu izvješća o izvršenom programu, koji je sastavni dio ovog Poziva, a predaje se Općini Konavle najkasnije do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu.

Općina Konavle zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva.

Općina Konavle zadržava pravo praćenja izvršenja programa korisnika financijskih sredstava te kontrole namjenskog korištenja sredstava do pet godina nakon završetka programa.

Obrasci:

Uvjeti 

Opis

Proračun

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Financijski izvještaj

Opisni izvještaj

Procjena kvalitete prijave