Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (ponedjeljak, 2. listopada u 18 sati)

Sazivam 16.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 2. listopada 2023.g. ( ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2023.g. (1)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2023.g. (2)
2. Zaključak o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana Općine Konavle 21. listopada 2023.g.
3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle.
4. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Općine Konavle.
5. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata za javne potrebe u kulturi.
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi za zaduživanje kod UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Zagreb radi nabave komunalnog vozila.
7. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Konavle Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.
8. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle.
9. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza osoba i opskrbe trgovina i građana unutar stare jezgre Cavtata posebnim električnim vozilima.
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.
11. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada.
12. Prijedlog Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekretninama u k.o. Obod kao javnog dobra u općoj uporabi.
13. Prijedlog Zaključka o nadopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

KLASA:024-02/23-01/16
UR.BROJ:2117-02-03/1-23-1

Cavtat,19. rujna 2023.g