Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – vatrogasac

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu, članka 40. Statuta Javne vatrogasne Postrojbe Konavle i članka 9. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Konavle temeljem Odluke od dana 30.10.2023.god., raspisuje se:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

1. VATROGASAC, 2 izvršitelja (m/ž) na određeno radno vrijeme na 3 mjeseca uz mogućnost produženja.

Uvjeti:
– SSS vatrogasnog smjera (vatrogasac / vatrogasac tehničar)
– hrvatsko državljanstvo
– vozačka dozvola za B kategorije za upravljanje motornim vozilima
– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
– da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom.
– poslovi s posebnim uvjetima rada
– radno iskustvo 12 mjeseci na poslovima propisanim Zakonom o vatrogastvu
– starosna dob sukladno čl. 31. Zakona o vatrogastvu

Kao dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati, uz prijau na natječaj, trebaju priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik svjedodžbe)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)
– uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti od ovlaštene zdravstvene ustanove
– vozačka dozvola (preslik)

Prijave za javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Konavle, Gruda bb, 20 215 Gruda s naznakom „ Za javni natječaj – ne otvarati“
S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja prethodne porvjere znanja o sposobnosti kandidati će biti pravovremeno obavješteni.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se na jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona.
Na radno mjesto vatrogasnog početnika može se primiti kandidat koji nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete vatrogasca-pripravnika, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja / kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Ovaj Natječaj objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Konavle i na web stranici Općine Konavle.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna postrojba Konavle kao voditelj obrade podataka, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Javna vatrogasna postrojba Konavle zadržava pravo ovaj Natječaj poništiti u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti niti jednog prijavljenog kandidata.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Konavle
Mario Rilović, bacc.ing.sec