Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Sazivam 18.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 25. ožujka 2024.g. ( ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023.g.
2. Prijedlog Zaključka za zaključivanje sudskih nagodbi u postupcima radi utvrđivanja prava vlasništva nad stanovima na Zvekovici.
3. Prijedlog Odluke o otkupu dijela čest.zem 1202/1 upisane u z.ul. 474 k.o. Dubravka,površine 807m2 za potrebe izgradnje boćarske dvorane.
4. Prijedlog Odluke o otkupu ½ dijela prava vlasništva čest.zgr. 400/1 upisane u z.ul.536 k.o. Čilipi, sveukupne površine 77,40 m2 za potrebe proširenja prostorija Muzeja i galerija Konavala.
5. Prijedlog Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekretninama u k.o. Obod kao javnog dobra u općoj uporabi.
6. Prijedlog Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekretninama u k.o. Đurinići kao javnog dobra u općoj uporabi.
7. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.
8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Konavle.
9. Prijedlog Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Konavle za razdoblje 2024-2028.g.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2022.g.
11. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i održavanje vatrogasnog doma na Grudi Javnoj vatrogasnoj postrojbi Konavle.
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Općinu Konavle.
13. Analiza stanja sustava zaštite na području Općine Konavle za 2023.g.
14. Prijedlog godišnjeg plana sustava civilne zaštite na području Općine Konavle za 2024.g.
15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle.
16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

KLASA:024-02/24-01/18
UR.BROJ:2117-02-03/1-24-1

Cavtat,12. ožujka 2024.g