Home » Izmjene i dopune PPUOK u postupku donošenja

Izmjene i dopune PPUOK u postupku donošenja

II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Grafički dio

Tekstualni dio

Prostorni plan uređenja Općine Konavle

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“

Grafički dio

Tekstualni dio

Urbanistički plan uređenja ”Zračna luka 1”

Izvješće o javnoj raspravi: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Zračna luka Čilipi 1” 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////