Home » Izmjene i dopune PPUOK u postupku donošenja

Izmjene i dopune PPUOK u postupku donošenja

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Konavle i Stratešku studiju utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUOK

Grafički dio

Korištenje i namjena prostora

Pošta i telekomunikacije

Elektroenergetika

Prirodna baština

Staništa

Graditeljska baština

UPU-ovi

Naselja:

Brotnice

Cavtat sa Zvekovicom

Čilipi

Drvenik

Duba konavoska

Dubravka

Dunave

Đurinići

Gabrili

Gruda

Jasenice

Komaji

Kuna konavoska

Lovorno

Ljuta

Mihanići

Mikulići

Močići

Molunat

Palje Brdo

Pločice

Poljice

Popovići

Pridvorje

Radovčići 

Stravča

Šilješki

Uskoplje

Vitaljina 1

Vitaljina 2

Vodovađa

Zastolje

Tekstualni dio

Naslovnica

Unutarnja

Zahtjevi za izradu (1)

Zahtjevi za izradu (2)

programsko izvješće

Sažetak

IIDPPUO Konavle PP

Strateška studija utjecaja na okoliš – IIDPPUOK

Glavna ocjena

SPUO – Konavle

SPUO – PPUO Konavle (Netehnički sažetak)