Home » Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle

Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle

Temeljem članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 31. stavak 8. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16), Općinsko vijeće Općine Konavle na ____sjednici održanoj dana 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle

Članak 1.

Članak 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/14)-u daljnjem tekstu:Odluka, mijenja se i sada glasi:
„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojavaju se sljedeća upravni odjeli i služba:
1. Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti,
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama,
3. Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove,
4. Upravni odjel za proračun i financije,
5. Služba proračunskog nadzora i kontrole.“

Članak 2.

U članku 7. Odluke podstavak 20. briše se.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi:

„Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a osobito:

u cilju poboljšanje ukupne kvalitete života na ruralnom prostoru Konavala, razvoja gospodarstva na području Općine Konavle te izrade programa koji se financiraju ili sufinanciraju izvanproračunskim sredstvima, samostalno i u suradnji s drugim općinskim odjelima priprema, predlaže i provodi projekte kojima se unapređuje ukupni razvoj ruralnog prostora Konavala i razvoj gospodarstva te projekte koji se sufinanciraju iz fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova. U istom cilju obavlja suradnju i koordinaciju s drugim tijelima, institucijama i pravnim osobama na području Općine, Županije dubrovačko-neretvanske i Republike Hrvatske te izvan nje,

poduzima stalne aktivnosti jačanja i poticanja ukupnog održivog razvoja Konavala, posebice utvrđivanjem smjernica razvoja pojedinih dijelova ruralnog prostora, te definiranja i valorizacije gospodarskih, prirodnih i društvenih resursa,

poduzima stalne aktivnosti na jačanju gospodarstva kroz praćenje poduzetničkih aktivnosti, suradnju s poduzetnicima te prikupljanje i davanje informacija bitnih za jačanje poduzetničkih aktivnosti te aktivnosti na definiranju i valorizaciji gospodarskih potencijala u cilju ukupnog gospodarskog razvoja,

poduzima aktivnosti u cilju razvoja ruralnog turizma na području Konavala,

poduzima poslove koji se odnose na očuvanje prostora namijenjenog poljoprivrednoj proizvodnji, na razvoju i unapređivanju poljoprivredne proizvodnje, procjena štete od elementarnih nepogoda, te druge poslove vezane za poljoprivredu, kao i poslove vezane za raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,

obavlja poslove vezane uz davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti i pripremanje referenci za Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,

izrađuje prijedlog proračuna za djelatnosti iz svoje nadležnosti, te obrazloženja za prijedlog proračuna za djelatnosti iz svoje nadležnosti (obrazloženja aktivnosti i projekata), kontrola izvršenja proračuna, izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje iz svog djelokruga zajedno s izradom svih potrebnih obrazloženja propisanih podzakonskim aktima,

redovito prati likvidnosti s nadležnim upravnim odjelom za financije radi izvršavanja planiranog proračuna i radi najave mogućih novih ugovornih obveza,

surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,

obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Brojčane oznake svih narednih članaka povećavaju se za jedan.“

Članak 4.

U dosadašnjem članku 8. Riječi „Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo“ zamjenjuju se riječima „Upravni odjel za proračun i financije“, a podstavci 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 5.

U dosadašnjem članku 10. početak stavka mijenja se i glasi:
„Osim poslova u člancima 6., 7., 8., 9. i 10. ove Odluke, upravni odjeli i služba u okviru svojih ovlaštenja:“

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/02-17/20
URBROJ: 2117/02-01.17-1
Cavtat, 26. srpnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle
Ivo Simović v.r.