Home » Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle

Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09, 2/13 i 6/14 pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj sjednici održanoj 2016. g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KONAVLE

Članak 1.

U Statutu Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09, 2/13 i 6/14 – pročišćeni tekst), mijenja se članak 78. i sada glasi:
„Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora, općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Konavle.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka odluku donosi Općinsko vijeće.“

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-05/02-16/155
UR.BROJ:2117/02-01-16-1
U Cavtatu, 31. ožujka 2016.g.