Home » Javna nabava i ugovori Općina Konavle

Javna nabava i ugovori Općina Konavle

PROJEKT IZGRADNJE OŠ CAVTAT

Nove podloge (.dwg)

Potpuna tehnička dokumentacija (.dwg)

Građevinska dozvola

Potvrda o pravomoćnosti građevinske dozvole

MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1 K2 – POŽAR

MAPA 1 K3 – OKOLNO UREĐENJE_P

MAPA 2 – STATIKA

MAPA 3 – GHV_P

MAPA 4 – ELEKTRO_P

MAPA 5 – ViO_P

MAPA 6 – VD_P

MAPA 7 – SPRINKLER_P

MAPA 8 – FIZIKA_P

MAPA 9 – PLIN_P

MAPA 10 – DIZALO

ZNR-CAVTAT-16-06-2023-FLAMIT-L-zm

Projekt uređenja Ćirove staze

Dokumentacija o nabavi

Piknik park

Teretana

Trasa

Troškovnik

Projektno-tehnička dokumentacija OŠ Cavtat

Prilozi iz zapisnika (1)

Prilozi iz zapisnika (2)

Idejno rješenje Osnovne škole Cavtat

Idejno rješenje Osnovne škole Cavtat

Dogradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi

GLAVNI PROJEKT

Knjiga detalja

Shema rekonstrukcije i dogradnje
D_1
D_2
D_3
D_4
D_5
D_5.1
D_6
D_7
D_8
D_9
D_10
Elaboraborat zaštite na radu
Geodetski elaborat
MAPA_1
MAPA_2
MAPA_2.1
MAPA_3
MAPA_4
MAPA_5
MAPA_6
MAPA_7
MAPA_8

PROJEKT INTERIJERA

Izvedbeni projekt

Izgradnja i opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda

Mapa 01
Mapa 02
Mapa 03
Mapa 04
Mapa 05
Mapa 06
Mapa 07
Mapa 08
Mapa 09

 

OPĆINA KONAVLE

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Općine Konavle kao Naručitelja i s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Objave od 1.1.2024. u Narodnim novinama o nadmetanjima Općine Konavle možete pogledati na web stranici EOJN RH (https://eojn.hr).

Planove nabave do 31.12.2023. godine: Planovi nabave kroz godinu

Na On-line popisu objava u polju Naručitelj upišite Općina Konavle kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.