Home » PartHer

PartHer

Projekt «PartHer» financiran je uz potporu Europske unije u okviru Programa „Europa za građane”

U sklopu ovog projekta od ožujka 2019. do prosinca 2021. održano je 10 događanja, plus jedan dodatni lokalni događaj. Zbog izbijanja pandemije korona virusa, završetak projekta
odgođen je za godinu dana.

Događaj 1.:

Sudjelovanje: Na događaju je sudjelovalo ukupno 26 građana, uključujući dva sudionika iz grada Toursa (Francuska), dva sudionika iz grada Linköpinga (Švedska), dva sudionika iz Općine
Konavle (Hrvatska), jednog sudionika iz regije Landkreis Kassel (Njemačka), jednog sudionika iz grada Denia (Španjolska) te 18 sudionika iz grada Parme i SERN-a (Italija).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Parmi, Italija, od 18.03.2019 do 20.03.2019.

Kratki opis: Cilj događaja bio je upoznati partnere, bolje definirati faze provedbe projekta kako bi se postigli ciljevi projekta, podijeliti zadatke među partnerima (distribucija, praćenje i evaluacija) i utvrditi plan rada na lokalnim i transnacionalnim događanjima te definirati način korištenja digitalne platforme za prikupljanje doprinosa građana o kulturnoj baštini.

Događaj 2.:

Sudjelovanje: Događaju je prisustvovalo ukupno 59 sudionika, uključujući 5 sudionika iz grada Toursa (Francuska), 27 sudionika iz grada Linköpinga (Švedska), 4 sudionika iz Općine Konavle (Hrvatska), 6 sudionika iz regije Landkreis Kassel (Njemačka), 6 participants from Landkreis Kassel (Germany), 4 sudionika iz grada Denia (Španjolska), te 4 sudionika iz grada Parme te 4 sudionika iz SERN-a (Italija).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Linköpingu, Švedska, od 01.10.2019. do 03.10.2019.

Kratki opis: Fokus događaja bio je na materijalnoj kulturnoj baštini te prezentaciji metodološkog pristupa prikupljanju doprinosa građana, te prvih doprinosa koje su prikupili partneri na lokalnoj razini. Druga tema o kojoj se raspravljalo tijekom događaja bilo je švedsko iskustvo osnaživanja kulturne baštine s ciljem poticanja razvoja demokratskog i održivog društva, kao i participativnog procesa u promicanju kulturne baštine.

Događaj 3.:

Sudjelovanje: Na događaju je sudjelovalo ukupno 97 građana, uključujući 69 sudionika iz grada Toursa (Francuska), 7 sudionika iz grada Linköpinga (Švedska), 4 sudionika iz Općine Konavle (Hrvatska), 4 sudionika iz regije Landkreis Kassel (Njemačka), 4 sudionika iz grada Denia (Španjolska) i 5 sudionika iz grada Parme te 4 sudionika iz SERN-a (Italija).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Toursu, Francuska, od 02.02.2020. do 06.02.2020.

Kratki opis: Na ovom događaju naglasak je stavljen na analizu i raspravu o nematerijalnoj kulturnoj baštini u zemljama partnerima. Posebna pozornost posvećena je definiranju uloge građana u zaštiti lokalne baštine uz  predstavljanje doprinosa prikupljenih na lokalnoj razini. Također, održan je niz rasprava, razmjene znanja i iskustava o valorizaciji kulturne baštine na
okruglim stolovima na kojima su sudjelovali lokalni dionici te transnacionalni sudionici događanja, Francusko iskustvo valorizacije kulturnog krajolika predstavljeno je na primjeru doline Loire. Izbijanjem pandemije Covid19 u veljači/ožujku 2020. godine projekt PartHer suočio se s brojnim poteškoćama vezanim za provedbu aktivnosti te je provedba projekta produljena za 12 mjeseci, a sastanci partnera su se održavali online putem digitalnih platformi.

Događaj 4.:

Sudjelovanje: Događaju je prisustvovalo 27 građana iz regije Landkreis Kassel, Njemačka (događanje usmjereno na lokalnu valorizaciju)

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Klostermuseum, Bad Emstal, 13.09.2020. godine.

Kratki opis: Cilj ovog lokalnog valorizacijskog događaja bio je predstaviti projekt PartHer lokalnim dionicima i podržati građane u izražavanju mišljenja o kulturnoj baštini prikupljanjem njihovih doprinosa na digitalnoj platformi projekta. Posebna pozornost posvećena je doprinosima građana koji se odnose na prirodni okoliš i lokalnu tradiciju.

Događaj 5.:

Sudjelovanje: Događaju je prisustvovalo 168 građana grada Toursa, Francuska (događanje usmjereno na lokalnu valorizaciju).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Toursu, Francuska od 19. do 20.09.2020. godine.

Kratki opis: Ovaj događaj usmjeren na lokalnu valorizaciju održan je tijekom Europskih dana kulturne baštine. Cilj lokalnog događanja bio je predstaviti projekt PartHer lokalnim dionicima i podržati građane u izražavanju mišljenja o kulturnoj baštini prikupljanjem njihovih doprinosa na
digitalnoj platformi projekta. Posebna pozornost posvećena je sudjelovanju mladih građana koji su podržali grad Tours u promicanju projekta PartHer i njegovih akcija među građanima.

Događaj 6.:

Sudjelovanje: Događaju je prisustvovalo 27 građana iz grada Linkopinga, Švedska (događanje usmjereno na lokalnu valorizaciju).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Linköpingu dana 24.09.2020. godine.
Kratki opis: Cilj ovog lokalnog događanja bio je predstaviti projekt PartHer lokalnim dionicima i podržati građane u izražavanju mišljenja o kulturnoj baštini prikupljanjem njihovih doprinosa na digitalnoj platformi projekta. Posebna pozornost posvećena je vrijednosti kulturne baštine za građane zahvaljujući radionicama i posjetu Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Događaj 7.:

Sudjelovanje: Događanju je prisustvovalo 26 građana iz Općine Konavle, Hrvatska (događanje usmjereno na lokalnu valorizaciju).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Općini Konavle 03. i 04.12.2020. godine uz on-line prijenos otvaranja izložbe te prezentacije projekta.

Kratki opis: Cilj lokalnog valorizacijskog događaja bio je predstaviti projekt PartHer lokalnim dionicima i podržati građane u izražavanju mišljenja o kulturnoj baštini prikupljanjem njihovih doprinosa na digitalnoj platformi projekta. Kako bi se učvrstila veza s lokalnom kulturnom baštinom, kao lokacija je odabran Zavičajni muzej Konavala u kojem su sudionici imali priliku vidjeti neke primjere materijalne kulturne baštine koje su kao doprinose na digitalnoj platformi istaknuli i građani.

Dodatni događaj:

Sudjelovanje: Događaju je prisustvovalo ukupno 42 građana grada Parma, Italija (događanje usmjereno na lokalnu valorizaciju).

Mjesto/ datum: Događaj je održan 17.12.2020. godine u Parmi.

Kratki opis: Cilj ovog lokalnog događaja bio je predstaviti projekt PartHer lokalnim dionicima i podržati građane u izražavanju mišljenja o kulturnoj baštini. Posebna pozornost bila je posvećena predstavljanju najinovativnijih doprinosa prikupljenih na digitalnoj platformi na području Parme.

Događaj 8.:

Sudjelovanje: Događaju je prisustvovalo 52 građana iz grada Denia, Španjolska (događanje usmjereno na lokalnu valorizaciju).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u gradu Denia od 16. do 17.06.2021. godine.
Kratki opis: Cilj lokalnog događaja bio je predstaviti projekt PartHer lokalnim dionicima i podržati građane da izraze svoje mišljenje o kulturnoj baštini te pokazati i raspravljati o nekim od najinovativnijih doprinosa prikupljenih na digitalnoj platformi na području Denije. Općina Denia je u siječnju 2020. organizirala neformalni sastanak s lokalnim dionicima (sudjelovalo je oko 60 ljudi) kako bi se postavila prva osnova za komunikaciju i uključivanje građana u valorizaciju kulturne baštine u okviru projekta PartHer.

Događaj 9.:

Sudjelovanje: U događaju je sudjelovalo ukupno 27 građana, uključujući 3 sudionika iz grada Toursa (Francuska), 3 sudionika iz grada Linköpinga (Švedska), 2 sudionika iz Općine Konavle (Hrvatska), 11 sudionika iz regije Landkreis Kassel (Njemačka), 1 sudionika iz grada Denia (Španjolska) i 4 sudionika iz grada Parme te 3 sudionika iz organizacije SERN (Italija).

Mjesto/ datum: Događaj se održao online od 09. do 10.06.2021. godine.

Kratki opis: Cilj događaja bio je predstaviti i raspravljati o glavnim sadržajima i statistikama proizašlim iz doprinosa građana prikupljenih na digitalnoj platformi. Također, na događaju se zajednički definiralo koji su najrelevantniji elementi za kreiranje europske kulturne baštine koji će
biti predstavljeni u konačnoj publikaciji projekta.

Događaj 10.:

Sudjelovanje: Posljednji događaj bio je kombinirani događaj koji je uključivao sudionike u Parmi te sudionike koji su pratili sastanak on-line zbog ograničenja povezanih s pandemijom. Na događaju je sudjelovalo ukupno 77 sudionika, uključujući 3 sudionika iz grada Toursa (Francuska) u Parmi i 3 druga sudionika on-line, 4 sudionika on-line iz grada Linköpinga (Švedska), 5 sudionika iz Općine Konavle (Hrvatska) u Parmi, 2 sudionika iz regije Landkreis Kassel (Njemačka) u Parmi i 2 sudionika on-line, 4 sudionika iz grada Denia (Španjolska) i 41 sudionik iz Općine Parma i 6
sudionika SERN (Italija).

Mjesto/ datum: Događaj se održao u Parmi (Italija) i on-line od 12.12.2021. do 15.12.2021. godine.

Kratki opis: Cilj događaja bio je doći do zajedničke finalne karte europske kulturne baštine na temelju doprinosa koje su dali građani na lokalnim razinama. Taj je aspekt bio važan kako bi se povećalo znanje o pristupu partnera zaštiti, valorizaciji i promicanju kulturne baštine, te kako bi se
olakšalo stvaranje budućih mreža suradnje.

Posebna pažnja posvećena je utjecaju kojeg je projekt imao, o čemu se raspravljalo u transnacionalnim radnim skupinama, a posebna pozornost dana je sljedećim pitanjima:

  • Kakav je utjecaj projekt imao za jedinice lokalne samouprave projektnih partnera? Što je pojedina lokalna samouprava naučila iz ovog projekta i od svojih građana koji su unosili doprinose
    u digitalnu platformu? Koja saznanja o drugim europskim zemljama su dobijena?
  • Kako ovaj projekt može biti nastavljen u budućnosti (i kroz platformu i/ili u različitim oblicima)?
  • Kakva može biti uloga ovog projekta u kontekstu brzo evoluirajuće nacionalne i europske kulture i unutar globaliziranog svijeta?

Više informacija o projektu, projektnim aktivnostima I partnerima možete pronaći na web stranici

projekta: https://www.parther.eu/hr/home-hr/